Arnauld Dols tot diaken gewijd

gepubliceerd: dinsdag, 18 september 2012

Zaterdag 15 september 2012 vond in Utrecht de wijding tot permanent diaken plaats van Arnauld Dols, student van het Sint Bonifatius­instituut. Van de site van het Aartsbisdom nemen wij onderstaand bericht over.

Diaken­wijding Arnauld Dols

Kardinaal Eijk heeft op 15 september door handoplegging en gebed Arnauld Dols tot permanent diaken gewijd. De wijding van Arnauld Dols (1960) vond plaats tijdens een pontificale Eucharistie­viering in de St. Catharina­kathedraal te Utrecht. Na afloop was er gelegenheid voor ontmoeting en felicitatie in de nabijgelegen Nicolaïkerk. Eijk vroeg de aanwezigen in de kathedraal om “hun gebed voor Arnauld Dols: Dat hij in zijn werk als diaken mag bijdragen aan de open verbinding tussen hemel en aarde en velen met God in contact mag brengen”.

‘Ladder’

In zijn preek haalde kardinaal Eijk de woorden uit de Evangelielezing van die dag aan (Joh. 1,47-51), waarin Jezus tot Natanaël (de latere apostel Bartholomeus) zegt: ‘Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: gij zult de hemel open zien en de engelen Gods zien opstijgen en neerdalen in dienst van de Mensenzoon’. “Dat doet denken aan het visioen van de aartsvader Jakob die de woestijn was ingevlucht. God liet hem echter niet vallen en Jakob kreeg een nachtelijke droom waarin hij een ladder naar de hemel zag met engelen die deze ladder op en af gingen.”

Om die ladder gaat het, zo benadrukte de Utrechtse aarts­bisschop. “Die ladder is het beeld voor een open verbinding tussen de hemel en de aarde, tussen God en ons mensen. Die verbinding is ten volle verwezenlijkt door Jezus in het Nieuwe Testament: Hij was immers God en mens. Door zijn lijden, sterven en verrijzen heeft Hij onze opgang naar de hemel mogelijk gemaakt.”

De aarts­bisschop memoreerde dat Jezus de Kerk heeft gesticht om Zijn werk voort te zetten, de Kerk moet de verbinding tussen God en de mens realiseren. Het gewijde ambt speelt daarbinnen een bijzondere rol, aldus kardinaal Eijk: “De gewijde ambtsdragers staan in het teken van die verbinding. Ze worden in hun zijn verbonden met Jezus en stellen Hem in persoon present. De priester doet dat geheel, met name in de Eucharistie, de diaken deels: die stelt in de liturgie, in de verkondiging en in de diaconie op sacramentele wijze de liefdevolle dienst­baar­heid van Jezus tegenwoordig. Diakens zetten zo op bijzondere wijze het werk van Jezus voort in deze wereld. Zij leveren een bijdrage aan de verbinding tussen God en de mens.”

‘Jaar van het geloof’

En die dienst om de hemel en de aarde te verbinden is meer dan ooit hard nodig, aldus kardinaal Eijk. “De seculiere cultuur doortrekt immers het hele leven. God is geheel of grotendeels uit het leven van mensen afwezig, ook bij veel christenen. Mede daarom heeft paus Benedictus XVI het Jaar van het geloof afgekondigd, dat start op 11 oktober – de vijftigste verjaardag van het begin van het Tweede Vaticaans Concilie. Het doel van dit jaar is om de band met Christus steeds hechter te maken, want alleen in Hem ligt de authentieke en duurzame liefde.”

De kardinaal riep in herinnering dat het Aartsbisdom Utrecht de laatste jaren de roepingen­campagne om priesters heeft geïntensiveerd en dat tot zijn vreugde het aantal priester­studenten stijgende is. “Vanaf volgend jaar start de Roepingenraad ook een campagne voor het permanent diaconaat. Ik vraag uw gebed daarvoor, en vandaag in het bijzonder ook voor Arnauld Dols.” Kardinaal Eijk deelde tot slot mee dat Arnauld Dols is benoemd in de parochie Johannes XXIII (Houten e.o.).