Eerste exemplaar boek van de paus voor kardinaal Burke

gepubliceerd: maandag, 7 november 2011

De Dies­viering van het St. Willibrord-instituut is op De Tiltenberg feestelijk verlopen. De zegening van de eerste steen en de bouw­plaats voor de nieuwe zaal van het seminarie, de pontificale heilige Mis, de lezing van de kardinaal-prefect van de Apostolische Signatuur, een feestelijk buffet en ter afsluiting de gezongen vespers vormden de ‘ingrediënten’ van een mooie dag waaraan veel priesters hebben deelgenomen.

Aan Zijne Eminentie kardinaal R.L. Burke werd voorts het eerste exemplaar aangeboden van een nieuw deel van de Tiltenbergstudies met teksten van paus Benedictus XVI over het priester­schap. Het boek is te koop bij de receptie van het seminarie of in de Tiltenbergwinkel op deze website.

In een feestelijke processie trokken de aanwezige bisschoppen, priesters en andere gelovigen 's morgens om 9.30 uur naar de plaats waar de nieuwe zaal zal worden aangebouwd. Vertegen­woor­digers van het bouwbedrijf Mulder Obdam en de opzichter, de heer H. van Overschot, waren aanwezig en presenteerden samen met de technische man van De Tiltenberg, de heer Fr. Dijkman , aan de kardinaal een eerste steen met inscriptie die daarna voorlopig werd geplaatst. De kardinaal zegende ook de bouwgrond, zodat de werken nu werkelijk van start kunnen gaan!

Tijdens de daaropvolgende plechtige Eucharistie­viering, opge­luisterd door de cantores van De Tiltenberg, ging de kardinaal uitgebreid in op het leven van St. Willibrord en op de martelaren van Gorcum, waarvan de relieken zich in een schrijn onder het altaar bevinden. De Mis werd - in concelebratie met de aanwezige priesters - vanwege de aanwezigheid van de kardinaal in het Latijn gevierd. 

De Dies­viering was ook een ontmoetingsdag voor de vele aanwezige priesters; na de H. Mis was er ruimschoots gelegenheid elkaar te spreken tijdens een koffiepauze. Rond het middaguur begon de bijeenkomst in de aula van het seminarie, waarbij naast kardinaal Raymund Leo Burke ook de Apostolisch Nuntius, mgr. dr. Francois Bacqué aanwezig was, evenals de Aarts­bisschop en voorzitter van de Bisschoppen­confe­rentie, mgr. dr. W.J. Eijk en de hulpbisschoppen, mgr. H. Woorts en mgr. J. van Burgsteden, evenals natuurlijk de gastheer van de gehele bijeenkomst, de Bisschop van Haarlem-Amsterdam, mgr. dr. J.M. Punt, onder wiens verant­woorde­lijkheid het seminarie staat. Na de opening met het Angelus-gebed door de kardinaal, bood samensteller dr. J. Vijgen het boek met de Nederlandse vertaling van teksten van paus Benedictus XVI over het priester­schap aan de kardinaal en de overige bisschoppen aan.

De kardinaal hield vervolgens de Tiltenberglezing die later gepubliceerd zal worden in de serie scripta minora van De Tiltenberg en die het belang van aanbidding besprak in het leven van de priester en in de priester­opleiding. De heilige Eucharistie moet werkelijk het hart zijn van iedere dag uit het leven van een priester en de aanbidding is daarvoor een grote hulp. Daar ervaren we de liefde van het Hart van Jezus, daar beleven we de kern van de menselijke existentie, die uiteindelijk gericht staat op de lof en eer van de aller­heiligste Drieëenheid.

Aan het einde van het buffet werd een groepsfoto gemaakt van de seminaristen met de kardinaal en de aanwezige bisschoppen, waarop kardinaal Burke weer naar Rome moest vertrekken, terwijl op De Tiltenberg de dag werd afgesloten met de plechtig gezongen vespers die werden gecelebreerd door de nieuwe rector, drs. G. Bruggink.