Priesters Ariënskonvikt op bezoek

Kennismaking met De Tiltenberg

gepubliceerd: maandag, 10 mei 2010

Op maandag 10 mei, de dag dat de Giro d'Italia vlak langs het seminarie fietste, mocht De Tiltenberg een groep van twintig priesters van het Aartsbisdom Utrecht verwelkomen, die aan het Ariënskonvikt hebben gestudeerd.

Onder hen was de hulpbisschop mgr. drs. H. Woorts, de beide andere regionale vicarissen van het aartsbisdom R. Cornelissen en drs. J. Pauw, en rector drs. P. Kuipers van het Ariënskonvikt, die de dag had georga­ni­seerd in samen­werking met dr. B. Putter van De Tiltenberg. Maar zo nieuw is de samen­werking van utrecht en Haarlem ook weer niet: Tweemaal eerder in de geschiedenis van de laatste eeuwen was de Utrechtse priester­opleiding met die van Haarlem samengegaan, zo bleek uit de historische inleiding van drs. B. Hartmann.

De dag begon na de verwelkoming met een geconcelebreerde H. Eucharistie­viering met mgr. H. Woorts als hoofd­cele­brant. Daarop volgden het middaggebed en de maaltijd samen met de priester­studenten. De priesters verdeelden zich spontaan over de verschillende tafels, zodat men over en weer met elkaar kon kennismaken (zie foto). Na het middagmaal werd een groepsfoto gemaakt in de binentuin van het seminarie (zie hierboven). In de aula gaf drs. B.G. Hartmann, een "Tukker" wiens oudoom president van het Aartsdiocesane groot­semi­narie Rijsenburg was, een overzicht van de geschiedenis van de priester­opleidingen van Utrecht en Haarlem. Hieruit bleek dat dus dat samen­werking ook in het verleden had plaatsgevonden: de seminaristen van Utrecht waren eens uit Keulen (Alticollense, waar aanvankelijk ook Haarlemse priester­studenten waren) naar Leuven verhuisd waar toen al het Haarlemse Hollands college gehuisvest was en in de negentiende eeuw kwamen de Utrechtenaren naar het Haarlemse seminarie Warmond toen de priester­opleiding te 's Heerenberg bouwvallig werd en er niet voldoende geld was om de huisvesting daar te restaureren. De geschiedenis schijnt zich dus te herhalen...

Na de inleiding van drs. B. Hartmann, nam de rector mgr. dr. J. Hendriks het woord om uitleg te geven over de priester­opleiding, het Seminarie Redemptoris Mater en het Groot­semi­narie op De Tiltenberg en over het Sint Bonifatius-instituut als Hoger Instituut voor Godsdienst­weten­schappen (geconstateerd werd dat die naam in Nederland misschien minder gelukkig is, omdat de term een perpectief ‘van buitenaf’ veronderstelt - het onderzoeken van het fenomeen godsdienst - wat niet de bedoeling is).Veel vragen werden gesteld over het studie­programma en de menselijke en pastorale vorming, die natuurlijk de bijzondere interesse van de priesters hebben. Toegelicht werd dat het studie­programma is opgezet in samenspraak met de Pauselijke Lateraanse Universiteit, op basis van de vereisten van de Ap. Const. Sapientia Christiana. Het studie-curriculum kent een groot aantal verplichte vakken en daarnaast ‘aanvullende vakken’ die door de opleiding vrij kunnen worden ingevuld, waarbij met name rekening wordt gehouden met de vaardigheden die voor een priester in onze tijd nodig zijn en met de mogelijkheden om een geschikte docent te vinden.

De verbinding met de Lateraanse Universiteit maakt het mogelijk voor de studenten om een baccalaureaat in de theologie te behalen, dat aan iedere erkende kerkelijke universiteit kan worden behaald door een specifieke master-route te volgen. Aan het Sint Bonifatius-instituut kunnen de studenten in deeltijd een baccalaureaat en eventueel een licentiaat in de godsdienst­weten­schappen behalen. De H. Stoel heeft dit Sint Bonifatius-instituut in november 2008 als zodanig opgericht.

De dag werd besloten met een rondleiding over het terrein en door de gebouwen, waarna de groep rond 16.00 uur weer vertrok. De dag verliep in een goede en broederlijke sfeer, met de nodige uitwisseling en heeft zeker bijgedragen tot groter onderling betrokkenheid.