Werkoverleg medewerkers

Voorbereiding koperen jubileum

gepubliceerd: woensdag, 13 januari 2010

Op 1 februari 2010 viert het Groot-seminarie zijn twaalfenhalf jarig bestaan. De Apostolisch Nuntius, mgr. dr. F. Bacqué, zal om 16.00 uur een Pontificale H. Eucharistie vieren in concelebratie met de aanwezige Bisschoppen en priesters. Die dag wordt tevens in een feestelijke zitting het boek ‘Voor een missionaire Kerk’ ge­presen­teerd met bijdragen van docenten van het seminarie.

Terwijl de priester­studenten nog midden in de examenperiode zitten, zijn medewerkers van De Tiltenberg begonnen met de voor­bereidingen van deze dag (foto).

Het ‘Redemptoris Mater’ van het bisdom Haarlem-Amsterdam ten dienst van kandidaten die de Neocatechumenale Weg volgen, bestaat overigens nog langer: Dit jaar is het negentien jaar geleden dat de eerste seminaristen voor dat seminarie naar het bisdom kwamen. De initiatieven tot het Redemptoris mater en het groot-seminarie vonden plaats tijdens het episcopaat van mgr. Henricus Bomers cm, die in 1998 overleed. 33 priesters hebben geheel of gedeeltelijk hun vorming in het Filosofisch-Theologisch Instituut Sint Willibrord ontvangen.

In 1997 ging de priester­opleiding van start op het terrein van de zusters karmelietessen van het Goddelijk Hart aan de Bekslaan in Vogelenzang, nadat eerder in een jaar van voor­bereiding al enkele priester­studenten in Vogelenzang waren gehuisvest, onder begeleiding van de intussen overleden pater A. Teunissen sss. In 2005 verhuisde de priester­opleiding naar De Tiltenberg. Sinds het jaar 2000 was de theologiestudie in het seminarie reeds geaffilieerd aan de theologische faculteit van de pauselijke Lateraanse universiteit.

In 1997 ging het seminarie dus van start met een eigen studie ten dienste van de priester­studenten van het bisdom en de seminaristen van Redemptoris Mater, dat tot dan toe gebruik had gemaakt van de "itinerante universiteit" van de Neocatechumenale Weg met docenten uit verschillende landen die blokcolleges gaven. Doel van de oprichting van het seminarie was een goede en door de Kerk erkende opleiding voor alle priesterkandidaten mogelijk te maken en tevens de integratie en inculturatie in het bisdom van de grotendeels uit andere landen afkomstige seminaristen van Redemptoris Mater te bevorderen. In 1999 werden reeds de eerste studenten tot priester gewijd die hun opleiding gedeeltelijk aan het seminarie volgden. Al gauw verklaarde de Bisschop van Rotterdam, mgr. drs. A.H. van Luyn, dat ook priester­studenten voor het bisdom Rotterdam de priester­opleiding aan het seminarie mochten volgen. In 2004 kwam de eerste priester­student voor het bisdom Groningen. In 2008 sloten studenten van de Benedictijnerabdij van Egmond hierbij aan en in 2009 besloot de Aarts­bisschop kandidaten van het aartsbisdom Utrecht aan De Tiltenberg toe te vertrouwen.

Tot de oprichting van het seminarie is besloten door mgr. H. Bomers, toenmalig Bisschop van Haarlem, in nauwe samen­werking met zijn hulpbisschop, mgr. dr. J.M. Punt, die het bestuur van het bisdom een jaar later moest overnemen, na het plotselinge overlijden van mgr. Bomers. Mgr. Punt was het eerste jaar formeel waar­nemend rector, de feitelijke leiding werd toevertrouwd aan dr. J. Hendriks, die het eerste jaar tevens studieprefect was. Daarna werden J. Hendriks en Dr. J.M. Tercero Simón respectievelijk rector en studieprefect.

De opleiding voor diakens en catechisten is een jaar later van start gegaan, waarvan drs. B. Hartmann de studieleider werd.

Het ‘Redemptoris Mater’-seminarie begon in feite al in 1991 met de komst van enkele studenten en rector M. Costa naar het bisdom Haarlem, nadat Kiko Arguello, de initiatiefnemer van de Neocatechumenale Weg, er op verzoek van mgr. H. Bomers in had toegestemd in Amsterdam een Redemptoris Mater te beginnen. In 1996 werd het huis formeel door de Bisschop opgericht. Intussen zijn al 17 priesters van het Redemptoris Mater werkzaam in het bisdom Haarlem-Amsterdam of in andere Nederlandse bisdommen (Roermond, Rotterdam).