Lezing prof. A. Denaux over relatie met de Anglicanen

Jaardienst voor overleden diakens Juan en Quinton

gepubliceerd: dinsdag, 6 januari 2009

Voor de eerste Willibrordlezing van het jaar 2009 was op maandag 5 januari prof. dr. A. Denaux te gast, decaan van de Faculteit voor Katholieke Theologie te Utrecht.

Hij sprak over de op zich zeer geslaagde dialoog tussen de rooms-katholieke kerk en de anglicaanse gemeen­schap die in zwaar weer is terecht gekomen door de priester- en bisschops­wijding van vrouwen in de ‘Anglican communion’, door de bisschops­wijding van een persoon die in een publiek gekende homoseksuele relatie leeft en de inzegening van verbintenissen tussen personen van hetzelfde geslacht.

Na de lezing van prof. Denaux werd de heilige Eucharistie gevierd ter gedachtenis aan de beide diakens die een jaar geleden bij een auto-ongeluk door gladheid het leven verloren: Juan Torres Rincòn en Quinton Peeters.

Prof. A. Denaux maakte zelf vele jaren deel uit van ARCIC II, de tweede ‘editie’ van de Anglican-Roman Catholic Inter­national Commission, die werkzaam was van 1983-2005 en een vijftal documenten heeft uitgebracht, die een vervolg zijn op de vier verklaringen die door ARCIC I waren gepubliceerd. In deze documenten is een ware toenadering zichtbaar op het gebied van de verlossingsleer, de ecclesiologie, inclusief het gezag in de kerk, de moraaltheologie en Maria, waarin er ook overeenstemming over was bereikt dat de laatste mariale dogma's (de onbevlekte ontvangenis van Maria en haar Tenhemelopneming) passen in een breder beeld van de schriftuurlijke gegevens.

Helaas hebben de documenten binnen Anglicaanse kring niet altijd de acceptatie gevonden waarop was gehoopt en zijn er allerlei gebeur­te­nissen geweest op het vlak van de ambtstoelating die de eenheid verder weg doen lijken dan ooit. Prof. Denaux wees in dit verband op concrete voorstellen tot eenwording die door kardinaal Mercier al in de dertiger jaren van de vorige eeuw bij de zogeheten "Mechelse gesprekken" waren gedaan. Maar de bijzondere plaats die aan de Anglicanen in het oecumenisch gesprek toekwam volgens het tweede Vaticaans concilie (UR 13), werd - gezien de ontwik­ke­lingen - al niet meer vermeld in de Encycliek ‘Ut unum sint’ (25 mei 1995) van paus Johannes Paulus II.

De hulpbisschop, mgr. J. van Burgsteden SSS, was hoofd­cele­brant bij de Eucharistie­viering voor Juan en Quinton. In zijn homilie bedankte hij de staf en seminaristen van Redemptoris Mater (Neocatechumenale Weg) voor het getuigenis van hun geloof in de verrijzenis. Bij het altaar was een foto van de beide diakens geplaatst. De aanwezigen hebben gebeden dat zij in de hemel voorsprekers mogen zijn voor hun broeders op aarde.