Dossier wijdingsfoto’s

In dit dossier zijn alle nieuwsberichten verzameld met foto’s van diaken- en priesterwijdingen.


Priesterwijding Mikel Palić Fotoreportage Video
Voor de vierde maal dit jaar vond een pries­ter­wij­ding plaats in de Haar­lemse ka­the­draal. Vanwege corona is de oor­spron­ke­lijk geplande wij­dings­vie­ring met vijf wij­de­lin­gen op de zater­dag na Pink­ste­ren, opgesplitst in vijf vie­rin­gen zodat zoveel moge­lijk familie en vrien­den van de wij­de­ling aanwe­zig kan zijn.


Priesterwijding Juan Andrés Correa Del Río Fotoreportage Video
Zondag 13 september - Bavokathedraal Haarlem
Middels handopleg­ging en gebed heeft Mgr. dr. J.W.M. Hendriks op zon­dag 13 sep­tem­ber 2020 diaken Juan Andrés Correa Del Río tot pries­tergewijd. Net als de pries­terkandidaat die de dag daarvoor in dezelfde Bavo­kathe­draal werd gewijd, komt ook Juan uit Chili.


Feestelijke priesterwijding Javier Acuña Acuña Fotoreportage Video
Zaterdag 12 september - Bavokathedraal Haarlem
Diaken Javier Acuña Acuña is zater­dag­mid­dag 12 sep­tem­ber 2020 middels handopleg­ging en gebed door de Bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam, Mgr. dr. J.W.M. Hendriks, tot pries­ter gewijd. Hoofd­cele­brant was Mgr. Hendriks en emeritus bis­schop Mgr. Punt was een van de con­cele­branten.


Paul Bindels tot priester gewijd Fotoreportage
Deo Gratias!
Tijdens een fees­te­lij­ke vie­ring in een toch weer wat beter gevulde Bavo­kathe­draal te Haar­lem heeft Mgr. Hendriks vandaag, 4 juli 2020, zijn eerste pries­ter­wij­ding vol­trok­ken als dio­ce­saan bis­schop. Paul Bindels, die in 2014 zijn diaken­wij­ding ont­ving, is nu dan toch pries­ter. Deo Gratias!


Vier seminaristen diaken gewijd Fotoreportage
Zater­dag 16 no­vem­ber waren talrijke gelo­vi­gen naar de grote bede­vaart­ka­pel van het hei­lig­dom van Onze Lieve Vrouw ter Nood geko­men om de diaken­wij­ding van vier se­mi­na­risten mee te maken. Bis­schop Jozef Punt deed de wij­ding en sprak tij­dens zijn preek over de geest van de tijd waarin de wij­de­lin­gen terecht­ko­men en het ant­woord daarop: Jezus!


Álvaro Rodríguez Luque gewijd tot transeunt diaken Fotoreportage
Op het hei­lig­dom Onze Lieve Vrouw ter Nood heeft vandaag om 12.00 uur de diaken­wij­ding plaats­ge­von­den van Álvaro Rodríguez Luque. Álvaro is afkoms­tig uit Cordoba, in het zui­den van Spanje, en al vele jaren in Neder­land via de ge­meen­schap van het Neo­ca­te­chu­me­naat. Hij heeft de pries­ter­oplei­ding op het Groot­semi­narie St. Wil­li­brord gevolgd.


Twee nieuwe priesters! Fotoreportage
Tijdens een in­druk­wek­kende Eucha­ris­tie­vie­ring in een volle ka­the­draal met Mgr. Punt, Mgr. Hendriks en Mgr. Van Burg­ste­den wer­den Anton Goos en Teun Warnaar zater­dag 24 juni tot pries­ter gewijd.


Fotoserie diakenwijding Fotoreportage
Zoals bekend via andere media (bisdom­web­site, web­si­te van Mgr. Hendriks), mochten wij ons op 12 no­vem­ber jl. verheugen in de (transeunt) diaken­wij­dingen van Antoon Goos en Teun Warnaar, twee stu­den­ten van de Tilten­berg.


Diakenwijding Eli Stok
In de Lau­ren­tius- Elisabeth­kathe­draal in Rotter­dam wijdde de bis­schop van Rotter­dam, Mgr. J.H.J. van den Hende, zater­dag 2 ok­to­ber, tij­dens een in­druk­wek­kende plech­tig­heid door handopleg­ging en gebed Eli Stok tot transeunt diaken.


Fotoserie priesterwijding Fotoreportage
Hoewel de St. Bavo­ka­the­draal de grootste res­tau­ra­ties achter de rug heeft en dus weer helemaal be­schik­baar is, was deze basiliek toch bijna helemaal vol voor de wij­ding van Jan-Jaap en Mariusz. Beide wij­de­lin­gen brachten veel kennissen en vrien­den mee en na­tuur­lijk pa­ro­chi­anen uit de pa­ro­chies waar zij werk­zaam zijn. Een vijf­tigtal pries­ters en diakens waren aanwe­zig om de nieuw gewij­den te begroeten en hen als pries­ter aan het altaar te zien staan om het heilig Misoffer op te dragen.


Zes nieuwe diakens Fotoreportage
Voor het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam zijn zater­dag 15 no­vem­ber zes nieuwe diaken­kan­di­da­ten gewijd. Momenteel wordt de ka­the­draal in Haar­lem gerestaureerd en daarom vond de plech­tig­heid plaats in de St. Vitus­kerk te Hilversum.


Priesterwijding Haarlem: ‘2-0 voor Jezus’ Fotoreportage
Op zater­dag 14 juni zijn in de ka­the­drale basiliek St. Bavo te Haar­lem Mario Agius uit Malta en Johannes van Voorst tot Voorst uit Vught tot pries­ter gewijd. In de goedgevulde ka­the­draal was de bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam, mgr. Punt, de hoofd­cele­brant.


Drie nieuwe priesters voor bisdom Haarlem-Amsterdam
Op zater­dag 25 mei zijn Fred Deen, Jeroen de Wit en José Marín del Val tot pries­ter gewijd in de ka­the­drale Basiliek St. Bavo te Haar­lem. De kan­di­da­ten hebben hun oplei­ding en vor­ming geheel of gedeelte­lijk op De Tilten­berg ont­van­gen.


Diakenwijding in Bovenkarspel Fotoreportage
Zondag 10 februari 2013 is in Bo­ven­karspel Randy Simileer tot diaken gewijd door onze hulp­bis­schop mgr. Hendriks. Het was een mooie, warme vie­ring waar veel mensen aan hebben deel­ge­no­men! De bis­schop had een heldere en boeiende preek over de dienst­baar­heid van de diaken. Randy werd door de diverse pa­ro­chies in de regio van harte verwelkomd. Kortom: een in­spi­re­rende gebeur­te­nis!


Fotoserie van de diakenwijdingen Fotoreportage
Op zater­dag 17 no­vem­ber in de ka­the­drale St. Bavo­kerk te Haar­lem. Tijdens een mooie wij­dings­plech­tig­heid diende onze bis­schop, mgr. J. Punt, aan vier mannen de diaken­wij­ding toe.


Arnauld Dols tot diaken gewijd
Zater­dag 15 sep­tem­ber 2012 vond in Utrecht de wij­ding tot per­ma­nent diaken plaats van Arnauld Dols, stu­dent van het Sint Boni­fa­tius­in­sti­tuut. Van de site van het Aarts­bis­dom nemen wij onderstaand bericht over.


Priester- en diakenwijding Fotoreportage
Teken van hoop voor de toekomst...
Teken van hoop voor de toe­komst... dat was zeer zeker de diaken­wij­ding van Theo van Adrichem ofm en de pries­ter­wij­ding van Peter Piets en van Jim Schilder!


Fotoserie bisschopswijding Fotoreportage
De bis­schops­wij­ding van de rector van De Tilten­berg vond op zater­dag 10 de­cem­ber plaats in de prach­tig gerestaureerde Hilversumse St. Vitus kerk in aanwe­zig­heid van alle Neder­landse bis­schop­pen (met uit­zon­de­ring van enkele hoogbe­jaarde emeriti-bis­schop­pen), vele tien­tal­len pries­ters en vele honder­den gelo­vi­gen


Diakenwijding in fraai gerestaureerde St. Vituskerk Fotoreportage
Op 12 no­vem­ber vond bij stralend weer in de St. Vitus­kerk te Hilversum de diaken­wij­ding plaats van de per­ma­nent diakens Henk Bak, Marcel de Haas, Henk Schrader en dr. Erik Sengers en de transeünt diakens Peter Piets en Jim Schilder. Door handopleg­ging en gebed van de bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam, mgr. dr. Jozef M. Punt, wer­den zij tot diaken gewijd. De bis­schop herinnerde in zijn homilie aan de uit­dagingen van onze tijd, waarin de nieuwe diakens ge­roe­pen zijn om man Gods te zijn en het evan­ge­lie te ver­kon­di­gen.


Priesterwijding in Utrecht
Op zater­dag 14 mei heeft de aarts­bis­schop, mgr. dr. W.J. Eijk, de eerste oud-se­mi­na­rist van De Tilten­berg tot pries­ter gewijd. Karel Donders, afkoms­tig uit Arnhem, koos tij­dens zijn pas­to­rale jaar in Heem­ste­de terug te gaan naar zijn thuis­bis­dom.


Vier nieuwe diakens en een catechiste Fotoreportage
Vandaag vond in de ka­the­drale basiliek van Sint Bavo te Haar­lem de diaken­wij­ding en cate­chistenzen­ding plaats. Vier mannen wer­den tot diaken gewijd: Johannes Belt, Han Hartog, Sibrecht Fieggen en Maciej Sendecki; deze laatste zal Deo volente tot pries­ter gewijd wor­den, de andere drie zullen zich in de Kerk inzetten als per­ma­nent diaken. Ook werd de cate­chistenzen­ding verleend aan Santa Jaddoe, waardoor deze zich op bij­zon­dere wijze in de Kerk dienst­baar kan maken.


Karel Donders in Utrecht diaken gewijd Fotoreportage
Op zater­dag 6 no­vem­ber, feest van alle heilige geloofs­ver­kon­di­gers in onze streken, is in de ka­the­draal van het aarts­bis­dom Utrecht Karel Donders tot diaken gewijd door de aarts­bis­schop, mgr. dr. W.J. Eijk. Mgr. Eijk noemde de wij­de­ling “de eerste vrucht van de samen­wer­king van het aarts­bis­dom met De Tilten­berg”.


Hans Schouten diaken gewijd
Op zater­dag­mid­dag 17 april is Hans Schouten door de Bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam, mgr. dr. J.M. Punt, tot diaken gewijd in de kapel van het Bis­schops­huis.


Twee priesterstudenten tot diaken gewijd Fotoreportage
In de ka­the­drale basiliek van Sint-Bavo zijn zater­dag 15 no­vem­ber twee pries­ter­stu­denten door mgr. dr. Jozef M. Punt tot diaken gewijd voor het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam. Het zijn Dariusz Karwowski en Ignas Tilma. In de ka­the­draal van Roermond is Wilson A. Varela Gaviria gewijd die even­eens het grootste deel van zijn studie in het Haar­lemse groot­semi­narie heeft volbracht.