Geschiedenis

Archieffoto De Tiltenberg
Archieffoto De Tiltenberg
De Tiltenberg anno 2008
De Tiltenberg anno 2008
Diocesaan Centrum Heiloo
Diocesaan Centrum Heiloo

Rond 1930 werd het landgoed de Tiltenberg verworven door het Gezel­schap van de Vrouwen van Nazareth. Deze katholieke gemeen­schap was in 1922 gesticht door de jezuïet Jacques van Ginneken met de bedoeling een bijdrage te leveren aan de verbreiding van het geloof. Bekend werd dit Gezel­schap vooral door de ‘Graal­be­we­ging', het werk voor katholieke meisjes en jonge vrouwen, dat op uit­no­di­ging van de bisschop van Haarlem in 1928 werd opgezet. Aan deze ac­ti­vi­teit kwam in de Tweede Wereld­oor­log op last van de Bezetter een einde. Na de oorlog richtten de Vrouwen van Nazareth zich bij voorkeur op de ont­wik­ke­ling van vrouwen in binnen- en buitenland. In korte tijd werden in een groot aantal landen stichtingen gedaan. De inter­nationale beweging werd naar het voornaamste voor­oor­logse apostolaat van de Vrouwen van Nazareth eveneens de ‘Graal­be­we­ging' genoemd.

Vormingshuis De Tiltenberg

In opdracht van de Vrouwen van Nazareth werd naar een ontwerp van Jan Stuyt in 1931 een vormingshuis gebouwd voor degenen die wilden toetreden. In 1953 werd aan het hoofd­ge­bouw van Stuyt een kapel toe­ge­voegd van de hand van Nico van der Laan met mede­wer­king van zijn broer dom. Hans van der Laan osb. In de fase van inter­nationale ontplooiing van de Graal­be­we­ging werd de vestiging in Nederland relatief minder belangrijk. De Tiltenberg ontwikkelde zich tot een vormings­cen­trum met een gevarieerd aanbod voor een breed publiek. Na decennia op deze wijze van betekenis te zijn geweest, bleek exploitatie echter niet meer haalbaar.

Landgoed De Tiltenberg verworven

In 2003 werd de Tiltenberg verworven door het bisdom Haarlem om er de priester­stu­denten van het Groot­semi­narie het Wil­li­brordhuis onder te brengen en om als Centrum voor kerkelijke opleidingen in te richten. Na een grondige verbouwing onder leiding van ir. P. Houben , hoofd van het diocesane bouw­bureau, kon de Tiltenberg in november 2005 in gebruik worden genomen. Na de verhuis van de priester­oplei­ding naar Heiloo in 2016, herbergt de Tiltenberg, naast het diensten­cen­trum van het bisdom, het St. Bo­ni­fa­tius­insti­tuut dat de vorming van diakens en leken verzorgt. Tevens worden er tal van cursussen gegeven.

Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk (CSLK)

In 2008 is het centrum voor de sociale leer van de kerk door de Bisschop van Haarlem-Amsterdam opgericht. Dit Centrum heeft tot doel de kennis en toepassing van deze leer die een rechtvaardige opbouw van de samenleving beoogt, te verbreiden. Om dit doel te verwerkelijken organiseert het Centrum lezingen, studiedagen, cursussen, gesprekken en symposia, verzorgt het publicaties en tracht het de sociale leer met alle daartoe dienstige middelen onder de aandacht te brengen, vooral van hen die maat­schap­pe­lijke en politieke verant­woor­de­lijk­heid dragen.

Oprichting Groot­semi­narie

Het Groot­semi­narie is gesticht in 1997 door de toenmalige Bisschop van Haarlem, mgr. H. Bomers, in nauwe samen­wer­king met zijn hulp­bis­schop, Mgr. dr. J.M. Punt, die in 1998 bij het plotselinge overlijden van mgr. H. Bomers, het bestuur van het bisdom heeft overgenomen. Tevoren was er in Amsterdam een convict (sinds 1984) waar priester­stu­denten samenwoonden, dat gewijd was aan de heilige Wil­li­brord. Bij de stichting van het seminarie werd die titel overgenomen, waardoor het seminarie bekend stond als ‘Het Wil­li­brordhuis’.

Sint Wil­li­brord

Sint WillibrordSint Wil­li­brord († 7 november 739) wordt vereerd als patroon van de Utrechtse kerkprovincie en van het bisdom Haarlem. Als mis­sio­na­ris bracht hij het evangelie. Met zijn gezellen verkondigde hij het geloof in Jezus Christus aan de bewoners van deze streken en zo heeft hij het fundament gelegd voor de kerk in onze gewesten.

Sint Wil­li­brord­semi­narie en Redemptoris Mater­semi­narie

Op De Tiltenberg wordt de opleiding en vorming verzorgd van de priester­stu­denten. Naast de seminaristen die er wonen, studeren er eveneens de kandidaten van het Redemptoris Mater-seminarie voor seminaristen van het bisdom Haarlem-Amsterdam die zich aan de nieuwe evan­ge­li­sa­tie willen wijden en de Neocatechumenale Weg volgen. Gedurende zes jaren wijden zij zich aan de studie van filosofie en theologie en verwante weten­schappen. Gedurende de studie worden kleinere stages verricht. In een zevende jaar is de student als diaken in de parochie voor een pastoraal jaar, aan het einde waarvan hij tot priester wordt gewijd.

Van Vogelenzang naar Heiloo

In 2016 zijn de seminaristen van het Sint-Wil­li­brord­semi­narie verhuisd van De Tiltenberg naar het Diocesaan Centrum in Heiloo.