Getijdengebed

Getijdengebed

Bij ‘getij­den­ge­bed’ denkt u misschien aan een rijk versierd boek van eeuwen gele­den, of aan kloosters, mummelende monniken, metten en lau­den. Misschien weet u niet dat het getij­den­ge­bed dage­lijks over de hele wereld wordt gebe­den door priesters, diakens, se­mi­na­risten en leken. Thuis, maar ook in kerken en kapellen. Wie daaraan deelneemt, beseft niet meteen dat hij zo een gebeds­tra­di­tie voortzet die teruggaat tot de eeuwen voor Christus.

Wie het getijdeen­ge­bed wel eens heeft gebe­den met het brevier in de hand, weet dat het soms best een zoekplaatje kan zijn. Voor het gemak is een speciale website opgezet en voor mobiele apparaten een app ontwikkeld. Zowel voor het gebruik van het getij­den­ge­bed op de website als de app is een wacht­woord vereist. Het wacht­woord kan wor­den opgevraagd met een e-mail aan:

Getij­den­ge­bed website

Voor gebruik op de com­puter is een website opgezet waar­mee een­vou­dig de getij­den­ge­beden kunnen wor­den gevolgd. Voor gebruik is geen installatie vereist, het kan gewoon via een internetbrowser wor­den gevolgd. Ook op mobiele apparaten zonder app kan de website wor­den gebruikt.

Getij­den­ge­bed app

Op Konings­dag 27 april 2015 heeft Mgr. Punt met een druk op de knop de nieuwe Getij­den­ge­bed app be­schik­baar gesteld. De makers van de app, Marco van 't Klooster, Ignas Tilma en Teun Warnaar hebben de moge­lijk­he­den van de app ge­pre­sen­teerd aan de Bis­schop.

Intro­duc­tievideo

Mobiele apparaten

Met deze nieuwe app kan het getij­den­ge­bed wor­den gebe­den vanaf een smart­phone of tablet, ook als het internet tij­de­lijk niet be­schik­baar is. De app is te vin­den in de Google Play store en in de App Store van Apple. Het getij­den­ge­bed blijft daar­naast ook be­schik­baar op de website van de Tilten­berg.

Google Play Apple app store

Kerk en IT

Kerk en ITDe app is ontwikkeld in samen­wer­king met Marco van ’t Klooster van het non-profit bedrijf Kerk en IT.