Links

Links

Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam

Het Sint-Wil­li­brord­semi­narie is de pries­ter­oplei­ding van het Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam.

Semi­na­rie Re­demp­to­ris Mater

Het Inter­na­tio­naal Dio­ce­saan Missio­nair Groot­semi­narie Re­demp­to­ris Mater van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam ont­vangt jongemannen met een roe­ping om pries­ters te vormen voor de nieuwe evangeli­sa­tie.

Theo­lo­gisch Instituut Sint-Boni­fa­tius

Het Boni­fa­tius­in­sti­tuut ver­zorgt de oplei­ding van per­ma­nente diakens, cate­chisten en andere gelo­vi­gen die hun theo­lo­gische kennis willen verdiepen en meestal ook binnen de kerk werk­zaam en dienst­baar willen zijn.

RoepingenBe­ge­lei­dingsProject

Voor ie­der­een die zijn of haar roe­ping wil onder­zoeken.

Pontificia Università Lateranense

De pries­ter­oplei­ding is geaffilieerd met de Pau­se­lijke Uni­ver­si­teit van Lateranen in Rome.

Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk

Het Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk (CSLK) heeft tot doel de kennis en toepas­sing van deze leer die een recht­vaar­dige opbouw van de samen­le­ving beoogt, te verbrei­den.

Mgr. Hendriks - Arsacal

Mgr. Dr. J.W.M. Hendriks, hulp­bis­schop van Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam, heeft een eigen web­si­te onder de naam van zijn titulair bisdom.

R.K.-Kerk in Neder­land

Op deze algemene web­si­te van de Neder­landse Kerk­pro­vin­cie is een over­zicht te vin­den van de organi­sa­tie en het leven van de Katho­lie­ke Kerk in Neder­land.

Neo­ca­te­chu­me­nale Weg

Een deel van de stu­den­ten die in het Wil­li­brordhuis de pries­ter­oplei­ding volgt, heeft zijn roe­ping gevon­den in het kader van een geloofsver­die­ping door het volgen van de Neo­ca­te­chu­me­nale Weg.

RKDo­cu­menten

Website van Stich­ting Inter­kerk met een schat aan ker­ke­lijke do­cu­menten in een goed toe­gan­ke­lijke web­si­te.