Organisatiestructuur

Bis­schop

Mgr. Dr. J.M. PuntIn juli 2001 werd Mgr. dr. Jos Punt (1946) als op­vol­ger van mgr. H. Bomers benoemd tot bis­schop van Haar­lem, (sinds 7 ok­to­ber 2008 ‘Haar­lem-Am­ster­dam’). Zijn wapen­spreuk is ‘Sub tuum prae­si­dium’ (Onder uw bescher­ming), de eerste woor­den van de oudste bekende Maria-anti­foon. In de hoop dat velen zoals Maria “ja” willen zeggen op Gods roe­ping, ver­trouwen we ook de oplei­ding tot priester en diaken en de vor­ming van de leken­ge­lo­vigen aan haar zorg en voor­spraak toe.

Rector

Drs. J.C.J. de WitDrs. J.C.J. (Jeroen) de Wit. Sinds 1 maart 2016 rector van het Groot­semi­narie en de leef­ge­meen­schap St. Wil­li­brord in Heiloo. Na een oplei­ding Economie en erva­ringen in ver­schil­lende lan­den, in 2007 op het Groot­semi­narie (toen nog in Vo­ge­len­zang) begonnen. In 2013 tot priester gewijd, vanaf toen kape­laan geweest in Bergen, Alkmaar en Schoorl. Naast de taak van rector van het Groot­semi­narie tevens rector van het hei­lig­dom Onze Lieve Vrouw ter Nood.

Studieprefect

Dr. José Manuel Tercero SimónVerant­woor­de­lijk voor het studie-gedeelte van de priester­oplei­ding is de studieprefect, dr. José Manuel Tercero Simón (1959). Zijn taak is het studie­pro­gramma op te stellen in aan­slui­ting bij de Uni­ver­si­teit van Lateranen, warmee het Wil­li­brordhuis is geaffilieerd, en de priester­stu­denten te be­ge­lei­den bij hun studie. Daar­naast is hij staflid van het Dio­ce­saan Missio­nair Huis Re­demp­to­ris Mater en docent moraal­theo­lo­gie en gods­dienstpsycho­lo­gie. In Spanje geboren heeft hij in Murcia (Spanje) en Rome psycho­lo­gie en theo­lo­gie gestu­deerd.

Spirituaal

Spirituaal J. SmithAls op­vol­ger van Vincent McMahon L.C., spirituaal van de priester­oplei­ding sinds 2006, is sinds sep­tem­ber 2013 pastoor Jeroen Smith, pastoor te Leiden en promotor van de Alpha Cursus, aanwe­zig.