Organisatiestructuur

Bisschop

Mgr. Dr. J.M. PuntIn juli 2001 werd Mgr. dr. Jos Punt (1946) als opvolger van mgr. H. Bomers benoemd tot bisschop van Haarlem, (sinds 7 oktober 2008 ‘Haarlem-Amsterdam’). Zijn wapenspreuk is ‘Sub tuum praesidium’ (Onder uw bescherming), de eerste woorden van de oudste bekende Maria-antifoon. In de hoop dat velen zoals Maria “ja” willen zeggen op Gods roeping, vertrouwen we ook de opleiding tot priester en diaken en de vorming van de leken­ge­lo­vigen aan haar zorg en voorspraak toe.

Rector

Drs. J.C.J. de WitDrs. J.C.J. (Jeroen) de Wit. Sinds 1 maart 2016 rector van het Groot­semi­narie en de leef­ge­meen­schap St. Wil­li­brord in Heiloo. Na een opleiding Economie en ervaringen in ver­schil­lende landen, in 2007 op het Groot­semi­narie (toen nog in Vogelenzang) begonnen. In 2013 tot priester gewijd, vanaf toen kape­laan geweest in Bergen, Alkmaar en Schoorl. Naast de taak van rector van het Groot­semi­narie tevens rector van het heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood.

Studieprefect

Dr. José Manuel Tercero SimónVerant­woor­de­lijk voor het studie-gedeelte van de priester­oplei­ding is de studieprefect, dr. José Manuel Tercero Simón (1959). Zijn taak is het studie­pro­gramma op te stellen in aansluiting bij de Uni­ver­si­teit van Lateranen, warmee het Wil­li­brordhuis is geaffilieerd, en de priester­stu­denten te begeleiden bij hun studie. Daarnaast is hij staflid van het Diocesaan Missio­nair Huis Redemptoris Mater en docent moraal­theo­lo­gie en godsdienstpsychologie. In Spanje geboren heeft hij in Murcia (Spanje) en Rome psychologie en theologie gestudeerd.

Spirituaal

Spirituaal J. SmithAls opvolger van Vincent McMahon L.C., spirituaal van de priester­oplei­ding sinds 2006, is sinds september 2013 pastoor Jeroen Smith, pastoor te Leiden en promotor van de Alpha Cursus, aanwezig.