Organisatiestructuur

Bis­schop

Mgr. Dr. J.W.M. HendriksOp 1 juni 2020 heeft Mgr. Dr. J.W.M. Hendriks de bis­schops­ze­tel van Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam in bezit geno­men. Hij volgt daarbij Mgr. Dr. J. Punt op die het bisdom heeft geleid vanaf 2001. De wapen­spreuk van Mgr. Hendriks is ‘Doe maar wat Hij u zeggen zal’ - ‘Wees niet bang en probeer te vol­bren­gen wat Hij in je hart heeft gelegd’.

Rector

Drs. J.C.J. de WitDrs. J.C.J. (Jeroen) de Wit. Sinds 1 maart 2016 rector van het Groot­semi­narie en de leef­ge­meen­schap St. Wil­li­brord in Heiloo. Na een oplei­ding Economie en erva­ringen in ver­schil­lende lan­den, in 2007 op het Groot­semi­narie (toen nog in Vo­ge­len­zang) be­gon­nen. In 2013 tot pries­ter gewijd, vanaf toen kape­laan geweest in Bergen, Alkmaar en Schoorl. Naast de taak van rector van het Groot­semi­narie tevens rector van het hei­lig­dom Onze Lieve Vrouw ter Nood.

Studieprefect

Dr. José Manuel Tercero SimónVerant­woor­de­lijk voor het studie-gedeelte van de pries­ter­oplei­ding is de studieprefect, dr. José Manuel Tercero Simón (1959). Zijn taak is het studie­pro­gramma op te stellen in aan­slui­ting bij de Uni­ver­si­teit van Lateranen, warmee het Wil­li­brordhuis is geaffilieerd, en de pries­ter­stu­denten te be­ge­lei­den bij hun studie. Daar­naast is hij staflid van het Dio­ce­saan Missio­nair Huis Re­demp­to­ris Mater en docent moraal­theo­lo­gie en gods­dienstpsycho­lo­gie. In Spanje geboren heeft hij in Murcia (Spanje) en Rome psycho­lo­gie en theo­lo­gie gestu­deerd.

Spi­ri­tu­aal

Spirituaal J. SmithAls op­vol­ger van Vincent McMahon L.C., spi­ri­tu­aal van de pries­ter­oplei­ding sinds 2006, is sinds sep­tem­ber 2013 pastoor Jeroen Smith, pastoor te Leiden en promotor van de Alpha Cursus, aanwe­zig.