Ondersteun de priesteropleiding!

Ondersteun de priesteropleiding!

Overweegt u de opleiding en vorming van nieuwe priesters financieel te onder­steunen? Uw gift is zeer welkom en kan goed worden gebruikt. Bij voorbaat hartelijk dank! U kunt uw gift overmaken op rekening nummer NL64 INGB 0000 0054 64. Vergeet daarbij niet te vermelden t.n.v. ‘Het Groot­semi­narie te Vogelenzang’.

Waarom geld schenken aan Het Groot­semi­narie?

Toekomst van de kerk:

Zonder priesters die goed gevormd zijn in de katholieke Traditie kan de kerk gewoonweg niet. Zij zijn degenen die door de gave van hun wijding met hart en ziel de sacramenten zullen vieren en het evangelie verkondigen zodat de mensen zich laten inspireren door Gods Heilige Geest in alle facetten van hun leven, in kerk en maat­schappij.

Kosten van de priester­oplei­ding:

De kosten van de priester­oplei­ding zijn aanzienlijk. Denk daarbij bij­voor­beeld aan de kosten van de studiebeurzen voor de priester­stu­denten, het onderhoud aan de gebouwen, het docentencorps, het huishoudelijke en technische personeel.

Geen overheidssteun:

De priester­oplei­ding ontvangt op geen enkele wijze overheidssteun en de studenten kunnen geen beroep doen op de bestaande regelingen voor studiefinanciering, omdat de Kerk en niet de overheid het studie- en vormingscurriculum volledig vormgeeft. Voor een belangrijk deel is Het Groot­semi­narie dus aangewezen op schenkingen.

NB. Hieronder vindt u verdere informatie over hoe u ons kunt steunen. Leest u alles op uw gemak door. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u telefonisch contact met ons opnemen. We zijn tijdens kantooruren bereikbaar op 072-505 1288.

Schenken met belastingvoordeel

Het Groot­semi­narie & de ANBI-status:

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) Het Groot­semi­narie van het RK bisdom van Haarlem-Amsterdam beschikt over de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent dat Het Groot­semi­narie een door de belastingdienst erkend goed doel is. Mocht u de ANBI status van Het Groot­semi­narie bij de belastingdienst willen natrekken, dan vindt u deze met behulp van het ANBI zoek­pro­gram­ma van de belastingdienst met de volgende zoekterm: ‘Groot­semi­narie Haarlem-Amsterdam’.

Het fiscaal of RSIN nummer dat hierbij hoort is 824 10 8000

Voor verdere details en voor­waarden kunt u kijken op de site van de belastingdienst.

Reguliere schenkingen:

Alle giften aan Het Groot­semi­narie zijn door de ANBI status aftrekbaar van uw belastbaar inkomen. U kunt maximaal 10% van uw drempelinkomen aftrekken met een drempel van 1% en een minimum van 60 euro. De giftenaftrek valt onder de zogeheten persoonsgebonden aftrek. Het fiscale voordeel hangt af van het belastingpercentage dat over de top van uw inkomen moet worden afgedragen. Afhankelijk van uw inkomen kan de besparing oplopen tot 51,95%.

Bij een drempelinkomen van bij­voor­beeld € 30.000 is het drempelbedrag € 300. Het maximum bedrag van aftrek is dan € 3.000.

Periodieke schenkingen: maximaal profiteren van aftrekbaarheid

Bij periodieke schenkingen gelden niet de restricties zoals hierboven vermeld onder het kopje reguliere schenkingen. Periodieke schenkingen zijn dus volledig aftrekbaar van uw belastbaar inkomen.

Periodieke schenkingen moeten aan de volgende voor­waarden voldoen:

  • een vast bedrag per jaar
  • een termijn van ten minste vijf jaar
  • administratieve vastlegging

Nota Bene

In het verleden moesten periodieke schenkingen, ook wel lijfrente schenkingen genoemd, bij de notaris worden vastgelegd. Vanaf 1 januari 2014 is de regelgeving hieromtrent gewijzigd. Notariële vastlegging is niet meer noodzakelijk. Vanwege de kosten die bij notaris moesten worden gemaakt, stelden we als voor­waarde een minimum bedrag van € 150 per jaar. Nu deze voor­waarde is komen te vervallen, zouden wij vanwege de administratieve lasten een minimum schenking van € 100,- per jaar op prijs stellen.

Rekenvoorbeeld

Hieronder ziet u een voorbeeld voor iemand die 40,85% belasting betaalt over zijn inkomen.

U schenkt aan het Groot­semi­narie: € 100,00 per jaar
U krijgt terug van de fiscus: € 40,85 per jaar
U betaalt dus uit­ein­de­lijk: € 59,15 per jaar

Dit is een algemeen voorbeeld. Uw eigen situatie kan echter anders zijn. Neem hierover contact op met uw belastingadviseur.

Mocht u periodiek willen schenken aan Het Groot­semi­narie, dan kunt u hier het formulier ‘over­een­komst periodieke schenking’ downloaden. Vul het formulier volledig in en stuur dit in een gesloten envelop aan ons retour. Wij ondertekenen dan het formulier, maken een kopie voor onze eigen administratie en sturen het ondertekende origineel naar u terug.

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan gerust even contact met ons op. De heer P. Klaver, verant­woor­de­lijke voor de fondswerving voor Het Groot­semi­narie, staat u graag te woord. Hij is bereikbaar via telnr. 072-505 1073 of per e-mail via pklaver(at)tiltenberg.org

Schenken per machtiging

Misschien is het afgeven van een machtiging iets voor u. Er wordt dan periodiek een bedrag van uw rekening afgeschreven ten gunste van de priester­oplei­ding. Het hiervoor benodigde formulier ‘doorlopende SEPA machtiging’ kunt u hier downloaden.

Nalaten­schappen

Het Groot­semi­narie in uw testament opnemen:

Om ons opleidings­insti­tuut te steunen is het ook mogelijk Het Groot­semi­narie op te nemen in uw testament. Om een testament op te maken moet u altijd bij de notaris langs om dit officieel vast te leggen. Voor veel mensen is dit een grote hindernis, een stap die je niet zomaar zet. Toch is het goed om zo’n per­soon­lijk testament in over­we­ging te nemen. U kunt precies op papier zetten wat u wilt dat er met uw vermogen en eigendommen gebeurt, mocht u komen te overlijden. Bovendien kan het voor u een hele gerust­stel­ling zijn als het testament eenmaal in orde is gemaakt.

Legaten en Erfstellingen:

De notaris zal u uitleggen dat u op twee ver­schil­lende manieren Het Groot­semi­narie kan gedenken in uw testament; met een legaat of een erf­stel­ling.

Wat is een legaat?

Als u een vast bedrag opneemt in Uw testament voor Het Groot­semi­narie, dan noemt men dit een legaat. Het is ook mogelijk om goederen zoals uw huis of inboedel als legaat aan te wijzen.

Wat is een erf­stel­ling?

U kunt Het Groot­semi­narie tevens benoemen als erfgenaam in uw testament. U laat dan een percentage van uw totale vermogen na aan Het Groot­semi­narie. Denkt u er over na om Het Groot­semi­narie op te nemen in Uw testament of heeft u nog verdere vragen? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Wij geven u graag antwoord op al uw vragen. U kunt ons bereiken tijdens kantooruren op telnr. 072-505 1073

Uw erfenis & successierechten:

Successierecht is de belasting die verschuldigd is over alles wat verkregen wordt krachtens erfrecht. Met andere woorden, mensen die een erfenis ontvangen, moeten daarvan een deel aan belasting (successierechten) betalen. Het bedrag aan successierechten is meestal een percentage van het totaal dat iemand krijgt uitgekeerd. Kerkelijke instellingen zoals het Groot­semi­narie zijn echter vrijgesteld van het betalen van successierechten. Er gaat dus geen geld van uw erfenis die bestemd is voor de Tiltenberg naar de belasting.

Schenken vanuit het buitenland / Donating from abroad:

Om geld over te maken vanuit een ander land dan Nederland heeft u de volgende bankcode nodig:
To transfer money from outside the Netherlands you will need the following banking code:

  • BIC: INGBNL2A

Informatie voor de notaris:

Het Groot­semi­narie is een publieke kerkelijke rechts­persoon en rechtsopvolger van de publieke kerkelijke rechts­personen Het Seminarie, te Warmond en de R.K. Stichting Het Wil­li­brordhuis convict van het bisdom Haarlem, te Amsterdam. Als zodanig is het Groot­semi­narie een zelfstandig onderdeel van het Room Katholiek Kerk­ge­noot­schap en bezit krachtens art. 2 lid 1 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek rechts­per­soon­lijkheid naar Neder­lands recht.

De naam van de rechts­persoon is: Het Groot­semi­narie van het Bisdom Haarlem-Amsterdam en zij is gevestigd te Haarlem, kantoorhoudende te Hoogeweg 65, 1851 PJ Heiloo.