Studieprogramma

Dr. R. Gouw tijdens de colleges Exegese
Dr. R. Gouw tij­dens de colleges Exegese

Het studie­pro­gramma omvat een zes­ja­rige oplei­ding, waar­van het eerste jaar is gewijd aan inlei­ding in het Christus­mys­te­rie en andere inlei­dende vakken. Na de zes­ja­rige oplei­ding vindt een pas­to­raal jaar plaats, dat groten­deels in een pa­ro­chie wordt door­ge­bracht en waarin enige prak­tische cursussen wor­den gevolgd. Voor de se­mi­na­risten van het Re­demp­to­ris Mater wordt deze oplei­ding vooraf­ge­gaan door één of twee jaren (Propedeuse). Deze tijd is gewijd aan de studie van het Neder­lands en ver­schil­lende inlei­dende vakken.

Filo­so­fie

In de eerste twee jaren van de oplei­ding ligt de nadruk op de filo­so­fie; daar­naast wor­den enkele andere, vooral inlei­dende vakken gegeven, name­lijk methodo­lo­gie, fun­da­men­tele theo­lo­gie, kate­chis­mus van de katho­lie­ke kerk, Vaticanum II en recente ker­ke­lijke do­cu­menten, inlei­ding tot de pries­ter­lijke spiri­tua­li­teit. Jaar­lijks wor­den één werk­stuk ge­schre­ven en één werk­col­lege filo­so­fie gevolgd. In het eerste jaar is het werk­stuk een samen­vat­ting van een boek over een thema van spiri­tua­li­teit, gekozen in overleg met de spi­ri­tu­aal.

Theo­lo­gie

In de volgende vier jaar wor­den voor­na­me­lijk theo­lo­gische vakken bestu­deerd. In de jaren III tot en met V wordt per jaar één werk­col­lege theo­lo­gie gevolgd. In de jaren III en IV schrijven de stu­den­ten per jaar één werk­stuk. In het laatste jaar wordt bovendien aan­dacht ge­schon­ken aan de pas­to­rale theo­lo­gie. Ook wordt van iedere stu­dent verwacht dat hij in de laatste jaren van zijn theore­tische studie een scriptie schrijft over een on­der­werp uit de filo­so­fie of de theo­lo­gie (inclusief de pas­to­raal).

Studiegids

De studiegids voor het studie­jaar 2015-2016 is hier te down­loa­den:

Affiliatie pau­se­lijke La­te­raanse Uni­ver­si­teit

Affiliatie met pauselijke Lateraanse UniversiteitDe Theo­lo­gische studie is verbon­den (‘geaffilieerd’) met de pau­se­lijke La­te­raanse Uni­ver­si­teit waardoor het moge­lijk is de - ook bur­ger­lijk erkende - ker­ke­lijke gra­den te behalen.

Op de foto: v.r.n.l. de rector magnificus van de Pau­se­lijke La­te­raanse Uni­ver­si­teit Z.Exc. mgr. dr. S. Fisichella, bis­schop, de decaan van de theo­lo­gische facul­teit mgr. R. Gerardi, oud-rector mgr. dr. J. Hendriks en drs. B. Hartmann.