Theologie studeren

Theologie studeren

Het is moge­lijk (in deel­tijd) theo­lo­gie te stu­de­ren in Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam, ook zonder pries­ter, diaken, cate­chist of pas­to­raal werker te willen wor­den. Wij ver­wij­zen u graag naar de pagina van het Theo­lo­gisch Instituut Sint-Boni­fa­tius.

Studiegids

Met ingang van het cursus­jaar 2013/2014 wordt de studiegids van het Sint Boni­fa­tius­in­sti­tuut in twee delen uitge­ge­ven.

  1. Het eerste deel is alge­meen en wordt de stu­den­ten voor­taan aan het begin van de studie uitgereikt, het tweede deel verschaft gegevens over het concrete studie­jaar.
  2. In het tweede deel, dat u hier­on­der kunt down­loa­den, vindt u de in­for­ma­tie over het collegerooster, de be­zin­nings­da­gen, de retraite(s), de spi­ri­tu­aal en de stage­be­ge­lei­der voor het studie­jaar waarvoor de studiegids bedoeld is. Daar­naast treft u hier een korte beschrij­ving aan van de afzon­der­lijke vakken en een adressen­lijst van de docenten die dit jaar les geven en andere bij het instituut betrokken personen. Tenslotte is de jaar­lijkse bijdrage van de stu­den­ten in de onkosten voor het Boni­fa­tius­in­sti­tuut aange­ge­ven in dit deel van de studiegids.

Het rooster met een dagin­de­ling van college­da­gen en be­zin­nings­da­gen en een kalender voor het studie­jaar 2016/2017 vormt het slot van deze gids.

Boni­fa­tius­in­sti­tuut

Het Boni­fa­tius­in­sti­tuut ver­zorgt oplei­dingen voor diakens, pas­to­raal werken­den, cate­chisten en belang­stel­len­den die geïn­te­res­seerd zijn in theo­lo­gische vor­ming.