Voortgezette vorming

Voortgezette vorming

Inlei­ding

De voort­ge­zette pas­to­rale vor­ming van de jonge pries­ters - jong in wij­dings­ja­ren - is een be­lang­rijke gelegen­heid om de ver­bon­den­heid met elkaar en met de Bis­schop te beleven en te reflec­te­ren op de eigen pas­to­rale werk­zaam­heid en deze te toetsen en te verdiepen. De dagen van de voort­ge­zette vor­ming dienen er mede toe te beleven dat pries­ters als leden van één presbyterium samen staan voor de pries­ter­lijke zen­ding die Christus aan de Kerk heeft toe­ver­trouwd. Deze dagen bie­den de gelegen­heid om de Bis­schop te ontmoeten, met een gees­te­lij­ke vader (gees­te­lijk leidsman) te spreken en te bid­den.

De ker­ke­lijke do­cu­menten be­klem­tonen dan ook de nood­zaak van deze dagen (zie hier­on­der en vgl. bijv. Ratio Funda­mentalis, nr. 100; Ratio Neerlandica nr. 54-56 en Bijlage I, nr. 23-25; Di­rec­to­rium voor het ambt en het leven van de pries­ters, hoofd­stuk 3). De nieuwe editie van het Di­rec­to­rium dat in 2013 verscheen is via Rkkerk.nl te lezen en te down­loa­den.

De vor­ming omvat naast de per­soon­lijke pas­to­rale be­ge­lei­ding (super­vi­sie en mentoraat) een aanbod van be­zin­nings­da­gen (stille dagen) en de vast­ge­stelde vor­mings­da­gen op de eerste maan­da­gen van de maand.

Voor deze eerste maan­da­gen van de maand wor­den de pries­ters van de laatste vijf wij­dings­ja­ren uit­ge­no­digd en verwacht. De pries­ters die meer dan vijf jaar gewijd zijn, krijgen nog wel de uit­no­di­ging en kunnen aan deze maan­da­gen en de Wil­li­brord­le­zing deelnemen.

De vijf jaren wor­den bij voldoende deelname (volle­dige deelname aan tenminste tweederde van de eerste maan­da­gen) af­ge­slo­ten met een door de Bis­schop en de verant­woor­de­lijke voor de vor­ming getekend getuig­schrift.

Hier­on­der treft U het pro­gram­ma aan voor de voort­ge­zette vor­ming van de jonge pries­ters op deze eerste maan­da­gen.

De eerste maan­da­gen

Pries­ters van de laatste vijf wij­dings­ja­ren en de pries­ter­stu­denten van het pas­to­rale jaar wor­den hierbij verwacht; zij wor­den ver­zocht deze dagen voor het gehele jaar in hun agenda te reserveren. Het pro­gram­ma begint om 10.45 uur (koffie); om 11.10 is de eerste inlei­ding. Om ongeveer 17.30 uur - na het gesprek met de Bis­schop - is de vor­mings­dag afgelopen; U bent echter van harte uit­ge­no­digd aan de aan­slui­tende vespers met Eucha­ris­tie­vie­ring deel te nemen en met de Bis­schop te con­ce­le­breren alsook aan het aan­slui­tende buffet deel te nemen. Het pro­gram­ma van de eerste maan­da­gen kunt u vin­den in de studiegids (zie onder).

De stille dagen en de retraite

Hier kunt u een lijst met een aantal stille dagen vin­den, zoals die gehou­den wor­den ten behoeve van de pries­ter-, diaken- en cate­chisten­oplei­ding. Het is moge­lijk hieraan deel te nemen - al zijn de data niet altijd op de agenda van een pries­ter afgestemd - en het wordt aan­be­vo­len van dit aanbod gebruik te maken.

Voor het hou­den van uw retraite (vgl. C. 276 §2, n. 4) wordt U ver­zocht zelf afspraken te maken. De spi­ri­tu­aals kunnen U eventueel helpen hierin een keuze te maken. Pater dr. G. Wilkens geeft gedurende de zomermaan­den een heel aantal retraites waar U bij kunt aan­slui­ten.

Data

De complete studiegids met de data en overige in­for­ma­tie be­tref­fen­de de Voort­ge­zette vor­ming en Wil­li­brord-avon­den kunt u hier­on­der down­loa­den:

Wil­li­brord­le­zingen

Deze lezingen vin­den plaats om 16.00 uur op de eerste maan­da­gen van de maand en zijn bedoeld voor de pries­ter­stu­denten; voor sommige lezingen wor­den ook de diaken­kan­di­da­ten en de kandidaat pas­to­raal werkers uit­ge­no­digd. Tijdens deze lezing vindt het gesprek plaats van de Bis­schop met de jonge pries­ters en degenen die in het pas­to­rale jaar zijn.

Docenten, alsmede pries­ters en diakens die langer dan vijf jaar zijn gewijd, zijn even­eens uit­ge­no­digd de Wil­li­brord­le­zing bij te wonen. Ook reeds gezon­den pas­to­raal werkers en cate­chisten wor­den voor ver­schil­lende lezingen uit­ge­no­digd.

Na de lezing wordt de vespers gebe­den en de H. Eucha­ris­tie gevierd. Na de heilige Mis is er een buffet-maal­tijd waar­mee de dag besloten wordt.