Voortgezette vorming

Voortgezette vorming

Inleiding

De voortgezette pastorale vorming van de jonge priesters - jong in wijdingsjaren - is een belangrijke gelegenheid om de verbondenheid met elkaar en met de Bisschop te beleven en te reflecteren op de eigen pastorale werkzaamheid en deze te toetsen en te verdiepen. De dagen van de voortgezette vorming dienen er mede toe te beleven dat priesters als leden van één presbyterium samen staan voor de priesterlijke zending die Christus aan de Kerk heeft toevertrouwd. Deze dagen bieden de gelegenheid om de Bisschop te ontmoeten, met een geestelijke vader (geestelijk leidsman) te spreken en te bidden.

De kerkelijke documenten beklemtonen dan ook de noodzaak van deze dagen (zie hieronder en vgl. bijv. Ratio Fundamentalis, nr. 100; Ratio Neerlandica nr. 54-56 en Bijlage I, nr. 23-25; Directorium voor het ambt en het leven van de priesters, hoofdstuk 3). De nieuwe editie van het Directorium dat in 2013 verscheen is via Rkkerk.nl te lezen en te downloaden.

De vorming omvat naast de per­soon­lijke pastorale begeleiding (supervisie en mentoraat) een aanbod van bezinningsdagen (stille dagen) en de vastgestelde vormingsdagen op de eerste maandagen van de maand.

Voor deze eerste maandagen van de maand worden de priesters van de laatste vijf wijdingsjaren uitgenodigd en verwacht. De priesters die meer dan vijf jaar gewijd zijn, krijgen nog wel de uit­no­di­ging en kunnen aan deze maandagen en de Wil­li­brordlezing deelnemen.

De vijf jaren worden bij voldoende deelname (volledige deelname aan tenminste tweederde van de eerste maandagen) afgesloten met een door de Bisschop en de verant­woor­de­lijke voor de vorming getekend getuig­schrift.

Hieronder treft U het pro­gram­ma aan voor de voortgezette vorming van de jonge priesters op deze eerste maandagen.

De eerste maandagen

Priesters van de laatste vijf wijdingsjaren en de priester­stu­denten van het pastorale jaar worden hierbij verwacht; zij worden verzocht deze dagen voor het gehele jaar in hun agenda te reserveren. Het pro­gram­ma begint om 10.45 uur (koffie); om 11.10 is de eerste inleiding. Om ongeveer 17.30 uur - na het gesprek met de Bisschop - is de vormingsdag afgelopen; U bent echter van harte uitgenodigd aan de aansluitende vespers met Eucha­ris­tie­viering deel te nemen en met de Bisschop te con­ce­le­breren alsook aan het aansluitende buffet deel te nemen. Het pro­gram­ma van de eerste maandagen kunt u vinden in de studiegids (zie onder).

De stille dagen en de retraite

Hier kunt u een lijst met een aantal stille dagen vinden, zoals die gehouden worden ten behoeve van de priester-, diaken- en catechisten­oplei­ding. Het is mogelijk hieraan deel te nemen - al zijn de data niet altijd op de agenda van een priester afgestemd - en het wordt aanbevolen van dit aanbod gebruik te maken.

Voor het houden van uw retraite (vgl. C. 276 §2, n. 4) wordt U verzocht zelf afspraken te maken. De spirituaals kunnen U eventueel helpen hierin een keuze te maken. Pater dr. G. Wilkens geeft gedurende de zomer­maanden een heel aantal retraites waar U bij kunt aansluiten.

Data

De complete studiegids met de data en overige informatie betreffende de Voortgezette vorming en Wil­li­brord-avonden kunt u hieronder downloaden:

Wil­li­brordlezingen

Deze lezingen vinden plaats om 16.00 uur op de eerste maandagen van de maand en zijn bedoeld voor de priester­stu­denten; voor sommige lezingen worden ook de diakenkandidaten en de kandidaat pastoraal werkers uitgenodigd. Tijdens deze lezing vindt het gesprek plaats van de Bisschop met de jonge priesters en degenen die in het pastorale jaar zijn.

Docenten, alsmede priesters en diakens die langer dan vijf jaar zijn gewijd, zijn eveneens uitgenodigd de Wil­li­brordlezing bij te wonen. Ook reeds gezonden pastoraal werkers en catechisten worden voor ver­schil­lende lezingen uitgenodigd.

Na de lezing wordt de vespers gebeden en de H. Eucha­ris­tie gevierd. Na de heilige Mis is er een buffet-maaltijd waarmee de dag besloten wordt.