Een echt klooster...

gepubliceerd: vrijdag, 8 juli 2011

De Tilten­berg is een echt klooster gewor­den. Voor eventjes dan. Vrij­dag 8 juli zijn vijf zusters van de Con­gre­ga­tie van de Poor Sisters of Our Lady op De Tilten­berg aan­ge­ko­men om van enige vakantie te genieten en hun retraite te doen. Zij behoren tot dezelfde Con­gre­ga­tie als de zusters die op De Tilten­berg werken en zijn werk­zaam op twee plaatsen in Rome.

De och­tend­mis vindt momenteel tij­de­lijk plaats in de aula van het semi­na­rie, omdat de kapel vanwege schilder­werk­zaam­he­den niet te gebruiken is (zie voor­gaand bericht) en de zuster­ka­pel te klein is voor zoveel zusters. Een kapel met acht zusters, jongere en wat oudere, maar allemaal vitaal en met het habijt van hun con­gre­ga­tie: waar vind je dat in Neder­land?

Het is echter maar voor een paar dagen: maan­dag ver­trek­ken de zusters voor hun retraite in Casa Carmeli aan de Bekslaan in Vo­ge­len­zang; deze retraite zal (in het Engels) wor­den gegeven door past. drs. J. Smith. Na de retraite zullen de zusters nog een weekje vakantie hou­den vanuit De Tilten­berg.