Bedevaart

Navormingsprogramma

gepubliceerd: zondag, 19 mei 2019
Bedevaart
Liduinabasiliek Schiedam
Liduinabasiliek Schiedam (foto: Johan Bakker)
Pauluskerk Rotterdam
Pauluskerk Rotterdam (foto: AgainErick)

In het kader van voort­ge­zette vor­ming voor de jonggewijde pries­ters en pries­ter­kan­di­da­ten in het pas­to­rale jaar wordt op maan­dag 3 juni 2019 weer een bede­vaart geor­ga­ni­seerd. De bestem­ming is dit keer Schie­dam/Rotter­dam.

’s Morgens zullen we de H. Liduina en haar basiliek bezoeken, en daar ook de H. Eucha­ris­tie vieren. We gaan lunchen bij de Paulus­kerk in Rotter­dam, waar kape­laan Goos een jaartje stage heeft gelopen en waar hulp wordt verleend aan dak- en thuis­lozen. ’s Middags willen we dan nog iets in maritiem Rotter­dam gaan doen. De dag wordt af­ge­slo­ten met een maal­tijd met de bis­schop­pen.

Vormings­da­gen

De voort­ge­zette pas­to­rale vor­ming van de jonge pries­ters - jong in wij­dings­ja­ren - is een be­lang­rijke gelegen­heid om de ver­bon­den­heid met elkaar en met de Bis­schop te beleven en te reflec­te­ren op de eigen pas­to­rale werk­zaam­heid en deze te toetsen en te verdiepen. De dagen van de voort­ge­zette vor­ming dienen er mede toe te beleven dat pries­ters als leden van één presbyterium samen staan voor de pries­ter­lijke zen­ding die Christus aan de Kerk heeft toe­ver­trouwd. Deze dagen bie­den de gelegen­heid om de Bis­schop te ontmoeten, met een gees­te­lij­ke vader (gees­te­lijk leidsman) te spreken en te bid­den.