De Heer is verrezen, ja, Hij is waarlijk verrezen!

gepubliceerd: maandag, 22 april 2019

De Goede Week en Pasen zijn weer zeer passend gevierd op het semi­na­rie. Na Palm­zon­dag met de jon­ge­ren op de WJD-dag in Heems­kerk, be­gon­nen de bij­zon­dere vie­rin­gen afgelopen woens­dag met een hele mooie Chrisma­vie­ring in de ka­the­draal (met wel meer dan 100 gees­te­lij­ken) en traditie­ge­trouw werd deze Heilige Week op de Paas­mor­gen ook weer af­ge­slo­ten in de ka­the­draal.

Alle overige plech­tig­he­den von­den in Heiloo plaats. Donder­dag­mid­dag was er een fees­te­lij­ke maal­tijd met een aantal stafle­den en stage­pas­toors in het Gas­ten­huis/ Juliana­kloos­ter, waar het Groot­semi­narie geves­tigd is. ’s Avonds was de vie­ring van Witte Donder­dag, de in­stel­ling van de Eucha­ris­tie (met de voet­was­sing), in de Bede­vaart­ka­pel op het hei­lig­dom. Mgr. Punt was toen de hoofd­cele­brant. Goede Vrij­dag, een Stille Dag voor de se­mi­na­risten begon 's morgen met een inlei­ding van pastoor Smith, de spi­ri­tu­aal van de oplei­ding; om 15.00 uur de Kruis­weg met veel mensen gebe­den op het hei­lig­dom (met prach­tig weer!) en ’s avond de Kruis­ver­ering in de Bede­vaart­ka­pel, nu met Mgr. Hendriks.

’s Nachts hebben de meeste se­mi­na­risten (en andere mensen) enkele uren gewaakt bij de Heer in het rustaltaar in de Bede­vaart­ka­pel en verder was de zater­dag vooral een dag van voor­be­rei­den op de ‘Viering der vie­rin­gen’: de Paas­wake (al hebben de se­mi­na­risten zich ook nog heel ver­diens­te­lijk gemaakt met het schoonmaken van de semi­na­rie­ka­pel). De Paas­wake 's avonds was echt weer heel mooi. Het vuur werd buiten nog wel enigzins in licht ontstoken, maar eenmaal in de kapel, was het al snel donker, en was het echt een waken tot de Ver­rij­ze­nis. Li­tur­gisch gezien vindt die plaatst (al weet niemand na­tuur­lijk wanneer de Heer precies verrezen is) bij de overgang van de lezingen van het Oude naar het Nieuwe Testa­ment: Het Gloria wordt dan ingezet, de klokken gaan lui­den en alle kaarsen op het altaar gaan aan. Het dak mag er dan af! Dit is altijd een heel mooi moment in de vie­ring.

Daarna volgen na­tuur­lijk nog twee lezingen en de homilie (Mgr. Punt). En dan ben je pas op de helft van de vie­ring. De hernieu­wing van de Doop­be­lof­ten is ook een heel be­lang­rijk ele­ment van deze vie­ring en dan na­tuur­lijk nog de Eucha­ris­tie. En als klap op de vuurpijl het ‘U zij de Glorie’ als slot­lied. De vreugde is dan groot. Na vele mensen Zalig Pasen te wensen, hebben de se­mi­na­risten, diaken Paul en de rector daarna nog even gezellig nagezeten.

Zondag­mor­gen het fees­te­lij­ke Paasontbijt en om 10.00 uur de vie­ring van Pasen, weer met de bis­schop, in de ka­the­draal (zie foto). De rector had op dat moment de vie­ring op het hei­lig­dom. En dan, twee weken welver­diende vakantie, voor de se­mi­na­risten, en ook een klein beetje voor de rector (:-)). Tot zater­dag 4 mei, wanneer we onze leden van de Gebeds­kring mogen verwel­ko­men.

Nogmaals een ieder: Zalig Pasen!