Willibrord Magazine - Zomer

gepubliceerd: woensdag, 12 juni 2019

De zomereditie van ons Willibrord Magazine is weer verzonden aan donateurs en leden van de gebedskring. Wij wensen u veel leesplezier.

Rector J. de Wit schrijft in het voorwoord:

“Beste leden van onze Gebedskring en andere lezers van ons Willibrord magazine. Op het moment dat u dit leest heeft de priester­wijding van diakens Maciej Gradzki en Eric Fennis waar­schijn­lijk net plaatsgevonden of vindt heel spoedig plaats. God heeft ons weer twee nieuwe priesters voor ons bisdom geschonken. We mogen God dankbaar zijn dat Hij ons niet alleen laat, Hij schenkt ons altijd weer nieuwe herders.

In de brief van de paus voor Roepingen­zondag, dit jaar viel dat op 12 mei, spreekt de paus over het luisteren naar de stem van de Heer, de belofte van de Heer, en het risico durven nemen door de geroepene. Ook spreekt de paus over drie niveaus van roeping: ten eerste dat we allemaal zijn geroepen als christenen, concreet gemaakt in ons doopsel. Ten tweede de roeping tot een huwelijk en gezin en roepingen die te maken hebben met de wereld van de arbeid en engagement op het vlak van naasten­liefde en sociale en politieke verant­woorde­lijkheden. En sommigen, zo geeft de paus aan, ervaren in de ontmoeting met de Heer, een roeping tot het Godgewijde leven of het gewijde priester­schap. ‘Geroepen om ‘visser van mensen’ te worden in de boot van de Kerk door de totale gave van zichzelf en het engagement van trouwe dienst­baar­heid aan het Evangelie en de broeders.’

‘Deze keuze houdt het risico in alles achter te laten en de Heer te volgen en zich helemaal aan Hem te wijden om medewerkers te worden van Zijn werk. Vele innerlijke weerstanden kunnen een beslissing van dit soort verhinderen,’ zeker in de huidige seculiere context, ‘waar geen plaats meer lijkt te zijn voor God en het Evangelie.’ ‘Nochtans is er geen grotere vreugde dan zijn leven te wagen voor de Heer: wees niet doof voor de roepstem van de

Heer!’ Hij belooft ‘de vreugde van een nieuw leven, die het hart vervult en de weg bezielt.’

Dit is waar u voor bidt; dat jongeren in de huidige seculiere tijd, toch de roepstem van de Heer mogen verstaan, en het risico durven nemen alles achter te laten om tot de volle verwerkelijking van hun leven te komen. Dank u wel voor uw gebed en uw steun!

Ik wens u een heel zegenrijke zomerperiode!”

Meer informatie