Willibrord Magazine - Zomer

gepubliceerd: woensdag, 12 juni 2019

De zomereditie van ons Wil­li­brord Magazine is weer verzon­den aan donateurs en leden van de gebeds­kring. Wij wensen u veel lees­ple­zier.

Rector J. de Wit schrijft in het voor­woord:

“Beste leden van onze Gebeds­kring en andere lezers van ons Wil­li­brord magazine. Op het moment dat u dit leest heeft de pries­ter­wij­ding van diakens Maciej Gradzki en Eric Fennis waar­schijn­lijk net plaats­ge­von­den of vindt heel spoe­dig plaats. God heeft ons weer twee nieuwe pries­ters voor ons bisdom ge­schon­ken. We mogen God dank­baar zijn dat Hij ons niet alleen laat, Hij schenkt ons altijd weer nieuwe herders.

In de brief van de paus voor Roepingen­zon­dag, dit jaar viel dat op 12 mei, spreekt de paus over het luis­te­ren naar de stem van de Heer, de belofte van de Heer, en het risico durven nemen door de ge­roe­pene. Ook spreekt de paus over drie niveaus van roe­ping: ten eerste dat we allemaal zijn ge­roe­pen als chris­te­nen, concreet gemaakt in ons doopsel. Ten tweede de roe­ping tot een huwe­lijk en gezin en roe­pingen die te maken hebben met de wereld van de arbeid en engage­ment op het vlak van naasten­liefde en sociale en poli­tieke verant­woor­de­lijk­he­den. En sommigen, zo geeft de paus aan, ervaren in de ont­moe­ting met de Heer, een roe­ping tot het God­ge­wijde leven of het gewijde pries­ter­schap. ‘Ge­roe­pen om ‘visser van mensen’ te wor­den in de boot van de Kerk door de totale gave van zich­zelf en het engage­ment van trouwe dienst­baar­heid aan het Evan­ge­lie en de broeders.’

‘Deze keuze houdt het risico in alles achter te laten en de Heer te volgen en zich helemaal aan Hem te wij­den om mede­wer­kers te wor­den van Zijn werk. Vele inner­lijke weerstan­den kunnen een beslis­sing van dit soort verhin­de­ren,’ zeker in de hui­dige seculiere context, ‘waar geen plaats meer lijkt te zijn voor God en het Evan­ge­lie.’ ‘Nochtans is er geen grotere vreugde dan zijn leven te wagen voor de Heer: wees niet doof voor de roepstem van de

Heer!’ Hij belooft ‘de vreugde van een nieuw leven, die het hart vervult en de weg bezielt.’

Dit is waar u voor bidt; dat jon­ge­ren in de hui­dige seculiere tijd, toch de roepstem van de Heer mogen verstaan, en het risico durven nemen alles achter te laten om tot de volle verwer­ke­lij­king van hun leven te komen. Dank u wel voor uw gebed en uw steun!

Ik wens u een heel zegenrijke zomer­pe­rio­de!”

Meer in­for­ma­tie