Gebedsestafette Vredesweek

‘Vrede verbindt over grenzen’

gepubliceerd: zaterdag, 21 september 2019
Het beeld van Onze Lieve Vrouw van Fatima
Het beeld van Onze Lieve Vrouw van Fatima (foto: Wim Koopman)

De Vredesweek van dins­dag 21 t/m zon­dag 29 sep­tem­ber heeft het thema ‘Vrede verbindt over grenzen’. Die verbin­ding krijgt in de bis­dom­men vorm door een gebedsestafette rondom het genade­beeld van Onze Lieve Vrouw van Fatima dat in de vredesweek van bisdom naar bisdom zal reizen. Op maan­dag­mid­dag en dins­dag 24 sep­tem­ber is het beeld in Heiloo.

Onze Lieve Vrouw van Fatima

Het genade­beeld van Onze Lieve Vrouw van Fatima is in 2017 gezegend door bis­schop Liesen van bisdom Breda ter gelegen­heid van het eeuw­feest van de ver­schij­ningen in Fatima. Het beeld heeft toen een rondgang gemaakt door het bisdom Breda. De gebedsestafette begint daarom in de Vredesweek in het bisdom Breda en wel in Bergen op Zoom.

Het beeld trekt ver­vol­gens verder naar Bisdom Rotter­dam, Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam, Bisdom Gro­nin­gen-Leeu­war­den, Aarts­bis­dom Utrecht, Bisdom Den Bosch en Bisdom Roermond om tenslotte terug te keren in Bisdom Breda. In elk bisdom is een plek aangewezen waarbij in nabij­heid van het genade­beeld gebe­den zal wor­den voor de vrede in de wereld. Deze locaties en de tij­den voor het gebed wor­den op de web­si­te van de bis­dom­men bekend gemaakt en een ieder is welkom om mee te bid­den.

Maan­dag 23 en dins­dag 24 sep­tem­ber in Heiloo

In ons bisdom zal het beeld van Onze Lieve Vrouw van Fatima vanaf maan­dag 23 sep­tem­ber circa 15.00 uur tot dins­dag 24 sep­tem­ber circa 14.00 uur aanwe­zig zijn in de Bede­vaart­ka­pel op het hei­lig­dom Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo. Dins­dag 24 sep­tem­ber zal om 11.30 uur de H. Rozen­krans wor­den gebe­den en om 12.00 uur de H. Mis wor­den gevierd.

De Bede­vaart­ka­pel is dage­lijks open voor gebed van 8.30 tot 19.30 uur.
Tevens is hier dage­lijks Biecht­gele­gen­heid van 14.00 tot 15.30 uur.

Estafette

bisdom datum
Bisdom Breda Zondag 22 sep­tem­ber
Bisdom Rotter­dam Maan­dag 23 sep­tem­ber
Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam Dins­dag 24 sep­tem­ber
Bisdom Gro­nin­gen-Leeu­war­den Woens­dag 25 sep­tem­ber
Bisdom Utrecht Donder­dag 26 sep­tem­ber
Bisdom ’s-Hertogen­bosch Vrij­dag 27 sep­tem­ber
Bisdom Roermond Zater­dag 28 sep­tem­ber

Pax

De Vredesweek is een ini­tia­tief van Pax. Deze inter­na­tio­naal werkende organi­sa­tie PAX (vrede) or­ga­ni­seert ieder jaar de Nationale Vredesweek. Samen met duizen­den mensen door heel Neder­land komt Pax in actie voor vrede. Met mensen in conflict­ge­bie­den wordt gewerkt aan een mens­waar­dige en vreedzame samen­le­ving, overal in de wereld.