Nationale Roepingenweek

En Maand van Gebed samen met Polen

gepubliceerd: vrijdag, 25 oktober 2019

Dit jaar or­ga­ni­seert de R.-K. Kerk in Neder­land voor het eerst een Nationale Roepingenweek. Van zon­dag 3 t/m zater­dag 9 no­vem­ber zijn er in de bis­dom­men speciale vie­rin­gen waarin de roe­ping tot het pries­ter­schap, het diaconaat en het reli­gi­euze leven centraal staat.

Be­lang­rijk ele­ment in deze Nationale Roepingenweek is een icoon van de heilige Wil­li­brord, de patroon­hei­lige van de Neder­landse Kerk­pro­vin­cie.

Doel van deze speciale week rond het Hoog­feest van Wil­li­brord (7 no­vem­ber) is het fun­da­men­tele belang be­na­druk­ken van reli­gi­euze roe­pingen voor de Kerk. Waar moge­lijk zal de lokale bis­schop voor­gaan tij­dens deze vie­rin­gen. Ook vanuit de Kon­fe­ren­tie Neder­landse Reli­gi­euzen wordt mee­ge­werkt aan dit ini­tia­tief van het lan­de­lijke Roepingen­over­leg.

Estafette­pro­gramma

dag datum bisdom
Zondag 3 no­vem­ber 2019 Bisdom Den Bosch
Maan­dag 4 no­vem­ber 2019 Bisdom Rotter­dam
Dins­dag 5 no­vem­ber 2019 Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam
Woens­dag 6 no­vem­ber 2019 Bisdom Roermond
Donder­dag 7 no­vem­ber 2019 Bisdom Gro­nin­gen-Leeu­war­den
Vrij­dag 8 no­vem­ber 2019 Reli­gi­euzen KNR
Zater­dag 9 no­vem­ber 2019 Aarts­bis­dom Utrecht

Pro­gram­ma Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam

In het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam zal dins­dag 5 no­vem­ber op drie plaatsen speciaal de H. Mis wor­den gelezen voor deze intentie.

tijd locatie
7.50 uur Klooster­ka­pel Groot­semi­narie te Heiloo
9.00 uur St. Bavo Ka­the­draal te Haar­lem met Mgr. Hendriks als cele­brant
12.00 uur Genade­ka­pel van het hei­lig­dom Onze Lieve Vrouw ter Nood te Heiloo

Verder zal er in de hele maand no­vem­ber in ons bisdom speciaal voor roe­pingen tot het pries­ter­schap en het reli­gi­euze leven gebe­den wor­den samen met de Poolse ge­meen­schap in Neder­land en in Polen. Dit zal zijn op voor­spraak van de Eerste Vijf Mar­te­la­ren van Polen en de H. Wil­li­brord.

Gebed Roepingenweek in drie talen

Gebed voor roe­pingen in drie talen

In de bijlage vindt u hier een speciaal gebed voor in het Neder­lands, Pools en Engels. Ook in Polen is er veel aan­dacht voor deze ge­za­men­lijke gebedsactie.

Pools-Neder­landse bede­vaart

Deze speciale Gebeds­maand voor Roepingen in Neder­land en Polen wordt gestart door een ge­za­men­lijke Pools-Neder­landse bede­vaart van Am­ster­dam naar Heiloo in de nacht van 2 op 3 no­vem­ber. Bin­nen­kort hierover meer in­for­ma­tie op deze web­si­te.