Vernieuwing en Hervorming Binnen Continuïteit

Lezing Dr. Eduardo Echeverria over de Kerk en het Tweede Vaticaans Concilie

gepubliceerd: donderdag, 28 november 2019

Woens­dag 27 maart heeft Dr. Eduardo Echeverria, professor filo­so­fie en dog­ma­tische theo­lo­gie aan het Sacred Heart Major Seminary in Detroit (VS), in het Gas­ten­huis van het Groot­semi­narie St.Wil­li­brord en het hei­lig­dom OLV ter Nood een lezing gehou­den over ‘De Kerk en de erfenis van Vaticanum II’. Er was een gevarieerd publiek aanwe­zig bestaande uit se­mi­na­risten, pries­ters, (net-gewijde) diakens, zusters en een aantal betrokken leken. De lezing was in het Engels maar werd simul­taan ver­taald naar het Neder­lands.

De kern van de lezing is dat er binnen de Kerk vernieu­wing en her­vor­ming kan zijn, zelfs een schijn­ba­re omke­ring van stand­punt, terwijl er geen wer­ke­lijke ver­an­de­ring is. Met betrek­king tot onze geloof­schat kan je in een andere tijd tot andere (theo­lo­gische) formu­le­ringen komen, die wel dezelfde bete­ke­nis hou­den en beoor­de­ling van de waar­heid. Hiermee on­der­scheidt de Kerk zich van modernisten die bij ver­an­de­ring van formu­le­ring ook de bete­ke­nis en beoor­de­ling van de waar­heid (voor zover erkend) willen ver­an­de­ren, maar ook on­der­scheidt de Kerk zich hier van neo-tra­di­tio­na­listen die de formu­le­ringen volle­dig sta­tisch willen hou­den. Ook dit is niet reëel.

Dr. Echeverria onder­bouwde zijn stand­punt over deze drie moge­lijke wegen, waar­van er dus maar één de juiste is, met de voor­beel­den van de stand­pun­ten van de Kerk over Eucumene en over Vrij­heid van Geloof. Ogenschijn­lijk neemt het Tweede Vati­caans Concilie hierover andere stand­pun­ten in dan eerder in de Kerk uitgedrukt is door pausen als Pius XI in 1928 in Motalium Animos en Gregorius XVI in 1832 in de en­cy­cliek Mirari Vos. Maar dit is slechts een uiter­lijk verschil, wanneer je naar de kern gaat, verwerpt Vaticanum II nog steeds dezelfde dingen als dat de genoemde pausen in hun tijd ver­oor­deel­den, alleen doordat de omstan­dighei­den totaal ver­schil­lend zijn heeft de Kerk in onze tijd voor andere formu­le­ringen gekozen.

Dr. Echeverria heeft met zijn lezing ons wer­ke­lijk (extra) geholpen om het Tweede Vati­caans Concilie in het juiste licht te zien, en ons hand­vat­ten gegeven om in gesprek te gaan met sommige mensen te­gen­woor­dig die dit be­lang­rijke concilie wel eens willen verwerpen (neo-tra­di­tio­na­listen) of, andere mensen (modernisten), die het op een ver­keerde manier willen uitleggen, alsof het slechts de start was naar een totaal andere kerk.

Voor wie hier nog meer over wil lezen, klikt u op on­der­staan­de link, of lees het boek van Dr. Echeverria: Pope Francis, the Legacy of Vaticanum II (mei 2019).

Na de lezing was er nog een korte borrel waarin er nog wat gelegen­heid was om met deze trouwe gast­do­cent van het semi­na­rie (en tevens docent van de rector voor zijn studie in de VS) van gedachten te wisselen.