Dr. Samuel Marcantognini

Docent van het seminarie promoveert in de liturgie

gepubliceerd: vrijdag, 13 december 2019
In Padua kort na de verdediging
In Padua kort na de verdediging
Vandaag bij de koffie op het seminarie
Vandaag bij de koffie op het seminarie

Afgelopen dins­dag is docent en pries­ter Samuel Mar­can­tog­nini in Padua (Italië) gepro­mo­veerd tot doctor in de Theo­lo­gie, met als speciali­sa­tie de Li­tur­gische pas­to­raal. Zijn proef­schrift ging over de ont­wik­ke­lingen in de liturgie in Neder­land na het Tweede Vati­caans Concilie.

Er was bij zijn gehoor tij­dens de ver­de­di­ging veel in­te­res­se voor dit on­der­werp. Er is hem gelijk aangebo­den om het in het Ita­li­aans uit te laten komen. Het is de bedoeling dat ook een Neder­landse vertaling zal volgen. Hij is geslaagd met Summa Cum Laude.

Het proef­schrift (de disser­ta­tie) is afgelopen dins­dag 10 de­cem­ber verde­digd aan het Instituut van Li­tur­gische Pas­to­raal (Abbazia di San Giustina) dat geïncorporeerd is in het Pau­se­lijk Atheneum Sant' Anselmo in Rome. Promotor was professor Gianni Cavagnoli. De titel luidt: “La riforma liturgica postconciliare in Olanda. Accoglienza, evoluzione, valutazione e prospettive per il futuro” (De post­con­ci­liaire li­tur­gische her­vor­ming in Neder­land. Aanvaar­ding, ont­wik­ke­ling, evaluatie en vooruit­zichten voor de toe­komst).

Naast docent Liturgie aan ons semi­na­rie is Dr. Mar­can­tog­nini ook pastoor van de Matteüspa­ro­chie van Hoorn en admini­strator van Westfries­land Zuid Oost. Daar­naast is hij ook lid van de pries­ter­raad van ons bisdom. 

We fe­li­ci­te­ren deze docent en pries­ter van ons bisdom van harte met dit re­sul­taat!