Willibrord Magazine - Kerstmis

gepubliceerd: dinsdag, 17 december 2019

De kersteditie van ons Wil­li­brord Magazine is weer verzon­den aan donateurs en leden van de gebeds­kring. Wij wensen u veel lees­ple­zier.

 

“Beste leden van onze Gebeds­kring en andere lezers van het Wil­li­brord­ma­ga­zine,

Fijn dat ik u wat mag schrijven. Wat hebben we een mooie diaken­wij­ding gehad afgelopen 16 no­vem­ber in Heiloo! Vier mannen die hun leven hebben toegewijd aan God, aan de ver­kon­di­ging van het Evan­ge­lie en het dienst­werk in de liturgie en maat­schap­pij als (transeunt) diaken. Drie van hen uit het bui­ten­land, mis­sio­na­rissen dus: Javier, Juan Andres en Mikel, en één van eigen bodem: Bert, die notabene blind is. Ja, God gaat een bij­zon­dere weg met mensen.

De vie­ring was ook zo mooi door de speciale zang: die werd dit keer door vier se­mi­na­risten ver­zorgd o.l.v. muziek­do­cent Alvaro Rodriguez Luque. Dit bracht de liturgie echt dicht bij de mensen, en er was hierdoor ook veel par­ti­ci­pa­tie. De volle Bede­vaart­ka­pel vierde in zijn geheel mee.

Wijdingen als deze tonen aan dat ons gebed om roe­pingen niet voor niets is, integen­deel. Ook de hele no­vem­ber­maand heeft in het teken van het gebed om roe­pingen gestaan, de eerste week op voor­spraak van de H. Wil­li­brord met alle bis­dom­men, en de hele verdere maand in combinatie met veel mensen in Polen, ook op voor­spraak van de Eerste vijf Poolse mar­te­la­ren­broeders. Laten wij weer veel van dit gebed ver­wach­ten.

Verder moeten we ook erop uit trekken, op missie, we moeten een missio­naire kerk zijn. Met de jon­ge­ren van het Hei­lig­dom O.L.V. ter Nood zijn we vrij­dag 13 de­cem­ber al op missie geweest in Alkmaar met de speciale versie van Meet & Greet the Lord: on Mission! De se­mi­na­risten waren hier ook bij, en op 24/25 maart zullen alle se­mi­na­risten deelnemen aan de con­fe­ren­tie in Ouden­bosch met pries­ter Mallon uit Canada: De Missio­naire Pa­ro­chie, Als God Renoveert. In het volgende Wil­li­brord­ma­ga­zine berichten wij u hier graag verder over. Voor nu wensen wij u eerst: een heel Zalig Kerst­mis en veel zegen voor het nieuwe jaar! Veel dank ook voor uw gebed en steun in het afgelopen jaar.

Rector J. de Wit”

Meer in­for­ma­tie