Gebedsdag - Wat is roeping?

Zaterdag 2 mei - 10.30 uur - Heiloo

gepubliceerd: dinsdag, 11 februari 2020

“Voordat Ik u in de moeder­schoot vormde, koos ik u uit” - Jeremia 1:5

De vierde zon­dag van Pasen (3 mei) is de zon­dag van de Goede Herder, ook wel roe­pingen­zon­dag genoemd. De gehele wereld­kerk staat dan stil bij roe­pingen tot het pries­ter­schap, het diaconaat en het reli­gi­euze leven.

“Wees niet bang!” - Jeremia 1:8

In de Bijbel lezen we over de roe­ping van Jeremia. Jeremia wordt door de Heer ge­roe­pen, maar Jeremia ziet dat helemaal niet zitten. “Mijn Heer, ik kan niet spreken; ik ben veel te jong” (Jeremia 1:6). De Heer ant­woordt echter: “Wees niet bang voor hen, want Ik ben bij u om u te red­den” (Jeremia 1:8). We zien dat God een opdracht heeft voor Jeremia en dat dit om een ant­woord vraagt van hem. Maar tege­lijker­tijd doet God een belofte. Jeremia hoeft niet alleen te gaan. God belooft bij Jeremia te blijven!

“Ik ben bij u” - Jeremia 1:8

De pries­ter­stu­denten op het semi­na­rie kunnen zich mis­schien herkennen in Jeremia. Pries­ter wor­den is niet na­tuur­lijk niet zomaar wat en kan heel wat vragen oproepen: “Kan ik dit wel?” “Zullen de mensen wel naar me luis­te­ren?” Maar door het avontuur met God aan te gaan en in gebed met Hem verbon­den te blijven mogen de stu­den­ten steeds weer bemerken dat God wer­ke­lijk met hen meetrekt en hen niet in de steek laat.

Van harte welkom op de gebeds­dag

Ver­schil­lende van de pries­ter­stu­denten zullen met roe­pingen­zon­dag naar de pa­ro­chies gaan om te ver­tellen over hun roe­ping en om gebed te vragen. De jaar­lijkse gebeds­dag op het semi­na­rie zal ook in dat weekend zijn, op zater­dag 2 mei. Mgr. van Burg­ste­den, emeritus hulp­bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam, zal voor­gaan in de Eucha­ris­tie­vie­ring. In het mid­dag­pro­gramma gaat rector Jeroen de Wit verder in op het thema van de dag: ‘Wat is roe­ping?’ Ook het prach­tige muzikaal intermezzo van de se­mi­na­risten dat inmiddels een traditie is gewor­den zal niet ont­bre­ken. Eenieder is van harte welkom!

Aanmel­den

  • Men kan zich per e-mail of tele­fo­nisch aanmel­den:
  • Aanmel­ding graag vóór maan­dag 20 april
    onder vermel­ding van het aantal personen i.v.m. de prak­tische voor­be­rei­dingen

Vervoer

  • Open­baar ver­voer: De se­mi­na­risten bie­den de bezoekers om 10.00 uur en 11.00 uur een lift aan met de auto. Graag opgave vooraf. Verzamel­punt is naast het perron, vóór restaurant Rails, Stationsweg 89a. Op het einde van de dag brengen zij eenieder graag ook weer terug naar het station.
  • Ophaal­a­dres: Indien bezoekers een taxi willen be­stel­len om zich na afloop op te laten halen, dan is het adres van het Juliana­kloos­ter: Hoogeweg 65, 1851 PJ Heiloo.

Pro­gram­ma

In Oesdom en Bede­vaart­ka­pel Hei­lig­dom

10.15 uur: Ontvangst in Oesdom
10.30 uur: Gelegen­heid tot rond­lei­ding over het bede­vaart­ter­rein door pater Wijers, vertrek­punt is het Oesdom
10.30 uur: Biecht­gele­gen­heid in de Bede­vaart­ka­pel tot 12.00 uur
11.25 uur: Rozen­krans­ge­bed in de Bede­vaart­ka­pel
12.00 uur: Pontificale H. Mis in de Bede­vaart­ka­pel, hoofd­cele­brant Mgr. J.G.M. van Burg­ste­den
Aan­slui­tend: Maria­pro­ces­sie

In Juliana­kloos­ter

13.30 uur: Lunchpauze (gaarne lunchpakket mee­ne­men; soep, koffie en thee wor­den geser­veerd)
14.30 uur: Rector J.C.J. de Wit: Woord van welkom & Lezing: ‘Wat is roe­ping?’
15.10 uur: Pauze
15.40 uur: Ge­tui­ge­nis van se­mi­na­rist met muzikaal intermezzo
16.00 uur: Aanbid­ding - Vespers in de semi­na­rie­ka­pel
16.45 uur: Zegen

Details

datum: zater­dag 2 mei 2020
tijd: 10.30 - 17.00 uur
locatie: Hei­lig­dom van Onze Lieve Vrouw ter Nood, Hoogeweg 65, Heiloo
web­si­te Hei­lig­dom:
www.olvter­nood.nl