Willibrorddag

Maandag 2 maart - Heiloo

gepubliceerd: dinsdag, 18 februari 2020

De eerste maan­dag van de maand, 2 maart 2020, or­ga­ni­seert Groot­semi­narie St. Wil­li­brord een Wil­li­brord­dag in het Dio­ce­saan Centrum Onze Lieve Vrouw ter Nood te Heiloo.

De voort­ge­zette pas­to­rale vor­ming van de jonge pries­ters - jong in wij­dings­ja­ren - is een be­lang­rijke gelegen­heid om de ver­bon­den­heid met elkaar en met de Bis­schop te beleven en te reflec­te­ren op de eigen pas­to­rale werk­zaam­heid en deze te toetsen en te verdiepen. De dagen van de voort­ge­zette vor­ming dienen er mede toe te beleven dat pries­ters als leden van één presbyterium samen staan voor de pries­ter­lijke zen­ding die Christus aan de Kerk heeft toe­ver­trouwd. Deze dagen bie­den de gelegen­heid om de Bis­schop te ontmoeten, met een gees­te­lij­ke vader (gees­te­lijk leidsman) te spreken en te bid­den.

Pro­gram­ma

Voort­ge­zette vor­ming pries­ters, diakens, pas­to­raal werkers en cate­chisten:

11.30 - 11.50 uur: Rozenhoedje in de Genade­ka­pel
12.10 - 13.40 uur: Lezing door vica­ris G. Bruggink
over Mi­gran­ten­paro­chies en ge­meen­schappen
13.45 - 13.55 uur: Middag­ge­bed
13.55 - 14.30 uur: Lunch
14.45 - 15.30 uur: In­for­meel samen­zijn en uit­wis­se­ling over een thema

Voort­ge­zette vor­ming pries­ters:

15.45 - 16.45 uur: Gesprek met de bis­schop

Alle geno­dig­den:

16.50 - 18.00 uur: Wil­li­brord­le­zing door dhr. Wim de Gier*:
‘Thorium, de achterzijde van (kern)energie’
18.15 uur: Vespers en Heilige Mis
19.15 uur: Warme buffet­maal­tijd

*) Wim de Gier is ingenieur met meer dan 40 jaar erva­ring in de IT en grote data-centra over de hele wereld (ontwerp, bouw en ex­ploi­tatie). Zijn streven is een betere wereld voor mens en natuur. Toegang tot een verant­woorde energie-voor­zie­ning is in zijn visie daarbij van primair belang.

Jubileum

Dhr. Pieter Klaver viert zijn 12½-jarig jubileum in dienst van het Groot­semi­narie St. Wil­li­brord.

Aanmel­den

Wilt u zich in ver­band met de logis­tieke voor­be­rei­dingen vóór maan­dag 27 januari opgeven per e-mail (evene­menten@tilten­berg.org) onder vermel­ding van alle beno­digde in­for­ma­tie:

  1. Lunch: ja/nee
  2. Warme buffet­maal­tijd: ja/nee
  3. Indien u dieetwensen heeft, wilt u dit dan aan ons door­ge­ven?

Wij verzoeken u vrien­de­lijk te parkeren op de par­keer­plaats aan de Kapellaan.