Willibrorddagen geannuleerd

Maandag 6 april en maandag 4 mei gaan niet door

gepubliceerd: woensdag, 1 april 2020
Mgr. E.J. de Jong, hulpbisschop van bisdom Roermond, tijdens een Willibrordlezing
Mgr. E.J. de Jong, hulpbisschop van bisdom Roermond, tijdens een Willibrordlezing

De geplande Wil­li­brord­da­gen van maan­dag 6 april en maan­dag 4 mei gaan vanwege de hui­dige omstan­dig­he­den niet door. De Wil­li­brord­dag van 4 mei was de laatst geplande Wil­li­brord­dag van het studie­jaar 2019-2020.

Maan­dag 6 ok­to­ber is de eerste Wil­li­brord­dag van het studie­jaar 2020-2021. Het semi­na­rie verwel­komt de deel­ne­mers aan de voort­ge­zette vor­ming graag weer op de Wil­li­brord­da­gen van het nieuwe studie­jaar. Het pro­gram­ma voor volgend jaar is reeds in voor­be­rei­ding. Het belooft een goed pro­gram­ma te wor­den met veel inte­res­sante sprekers en on­der­wer­pen. Te zijner tijd zullen wij hen hierover berichten.

Ook de Wil­li­brord­le­zingen wor­den hervat in het nieuwe studie­jaar. Het semi­na­rie heeft reeds contact met een aantal kan­di­da­ten om een serie boeiende lezingen te ver­zorgen. De pries­ter­stu­denten proberen momenteel hun studie zo goed moge­lijk voort te zetten via zelfstudie en online-colleges. Laten we bid­den dat er snel een einde komt aan de corona-crisis. Voor een ieder is een deze tijd een uit­daging, maar we denken in het bij­zon­der aan de mensen dichtbij en ver weg die getroffen zijn door het virus en hun naaste familie en vrien­den.