Jaaractie Studiebeurs 2020

gepubliceerd: dinsdag, 4 augustus 2020
‘Wilt u mij met mijn studiebeurs helpen om priester te worden?’  - Seminarist Emil Serpa de la Ossa
‘Wilt u mij met mijn studiebeurs helpen om priester te worden?’ - Seminarist Emil Serpa de la Ossa

“Ik vond het aan­trek­ke­lijker naar een feest of voetbal­wed­strijd te gaan dan naar de kerk.”

Emil komt uit Colombia en is enkele jaren gele­den naar Neder­land geko­men om hier pries­ter te wor­den. God kan op bij­zon­dere manieren werken. Als u het verhaal van Emil leest, wie had dan gedacht dat hij deze weg in zou slaan? Het zijn won­de­ren van Gods genade, won­de­ren die laten zien dat uw gebed niet zonder vruchten is. Hier vindt u zijn ge­tui­ge­nis.

Helpt u Emil met zijn studiebeurs?

Als semi­na­rie stellen we aan iedere stu­dent een maan­de­lijkse studiebeurs be­schik­baar. Hier­van kan de studie van iedere stu­dent bekos­tigd wor­den. Om dit te kunnen doen zijn we af­han­ke­lijk van giften van mensen zoals u die het semi­na­rie een warm hart toedragen. Zonder trouwe wel­doe­ners zou het semi­na­rie een­vou­dig weg niet kunnen bestaan. Zou u willen over­we­gen om uw bijdrage te geven voor de studiebeurs van Emil en die van zijn mede­stu­denten?

Er zijn ver­schil­lende manieren waarop u kunt bijdragen.

Uw donatie via in­ter­net­bankieren

Stort uw donatie op reke­ning­num­mer NL64 INGB 0000 0054 64. Vergeet daarbij niet te vermel­den t.n.v. ‘Het Groot­semi­narie’ o.v.v. Jaaractie Studiebeurs 2020.

Uw donatie via de web­si­te van het semi­na­rie

U kunt uw donatie tevens via deze web­si­te doen! Klik hier voor uw donatie.