Uitnodiging Willibrorddag

Maandag 5 oktober - Onze Lieve Vrouw ter Nood Heiloo

gepubliceerd: vrijdag, 25 september 2020

Wij nodigen u van harte uit voor de Wil­li­brord­dag van maan­dag 5 ok­to­ber in Heiloo.

In ver­band met de coronamaat­regelen zijn de locaties op het Hei­lig­dom ge­wij­zigd.

Deze ge­wij­zigde locaties wor­den in het pro­gram­ma­over­zicht extra bena­drukt.

Pro­gram­ma

Voort­ge­zette vor­ming pries­ters, diakens, pas­to­raal werkers en cate­chisten

11.30 uur Rozen­krans bid­den in de Bede­vaart­ka­pel
12.10 uur Lezing (Jon­ge­renzolder) door vica­ris/ kanselier Dr. A. van den Hout over “Canoniek-rech­ter­lijke vragen bij de Ver­kla­ring voor de Huwe­lijks­slui­ting”
13.45 uur Middag­ge­bed in de Klooster­ka­pel
13.55 uur Lunch in de Refter
14.45 uur In­for­meel samen­zijn en uit­wis­se­ling over een thema (Jon­ge­renzolder)

Voort­ge­zette vor­ming pries­ters

15.45 uur Gesprek met de bis­schop (Jon­ge­renzolder)

Alle geno­dig­den

17.00 uur Wil­li­brord­le­zing in het Oesdom door mevrouw Dr. S. van Bijster­veld: "Chris­ten­dom, de­mo­cra­tie en staat: de bete­ke­nis van Alexis de Tocqueville voor vandaag”
18.00 uur Vespers en Heilige Mis in de Bede­vaart­ka­pel
19.15 uur Warme buffet­maal­tijd in de Refter en de Lourdes­zaal

Aanmel­den

Wilt u zich in ver­band met de logis­tieke voor­be­rei­dingen uiter­lijk maan­dag 28 sep­tem­ber? Wilt u in uw ant­woordmail uw voor­keu­ren ken­baar maken?

 • Lunch: ja / nee
 • Warme buffet­maal­tijd: ja / nee
 • Eventuele dieetwensen: 

Post Scriptum

 1. Wellicht volgt u op deze dag een verplicht studie­pro­gramma. Wij verzoeken u vrien­de­lijk in dat geval altijd te reageren op deze uit­no­di­ging, voor aan- of afmel­ding!
 2. Indien u dieetwensen heeft, wilt u dit dan aan ons door­ge­ven?
 3. Wij verzoeken u vrien­de­lijk te parkeren op de par­keer­plaats aan de Kapellaan.

Ko­men­de Wil­li­brord­da­gen voor in uw agenda

 • maan­dag 9 no­vem­ber 2020 (let op: dit is niet de eerste maan­dag)
 • maan­dag 7 de­cem­ber 2020
 • maan­dag 8 februari 2021 (let op: dit is niet de eerste maan­dag)
 • maan­dag 1 maart 2021
 • maan­dag 3 mei 2021
 • (maan­dag 7 juni 2021 - bede­vaart jonge pries­ters)